Art. 30a KN
Czwartek, 2023-09-28, 03:01
Witaj Gość | RSS
 
Główna zgłoszenia na webinarRejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 212
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0

Polityka prywatności

w zakresie obsługi zgłoszeń na webinar

Informacja dotycząca dopuszczalności przesyłania informacji w związku z obsługą zgłoszeń na webinar oraz wypełnienie obowiązku informacyjnego co do zakresów i celów przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych w ramach zarządzania obsługą zgłoszeń na webinar

Ogół zasad realizowanej polityki prywatności w zakresie realizowanych usług w ramach tego serwisu i stosowania plików Cookies wykorzystanych w serwisach w domenach *.art30a.ucoz.pl oraz *.egocki.pl jest zawarty pod adresem http://art30a.ucoz.pl/index/polityka_prywatnosci/0-21.

Nadawcą wiadomości przesyłanych w konsekwencji realizacji obsługi zgłoszeń na webinar jest Krzysztof Sługocki reprezentujący podmiot: eGocki.pl Krzysztof Sługocki (Regon 020167486). Wiadomość jest wysyłana do Państwa w konsekwencji dotychczasowych relacji w powiązaniu z obowiązkami wynikającymi z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela i uzyskanych w ramach tych relacji zgód na przesyłanie takich informacji.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji o charakterze handlowym skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Jeżeli wykorzystany adres poczty elektronicznej należy do osoby fizycznej, która nie wyraża zgody na przesłanie wskazywanych wyżej informacji lub zamierza wycofać wcześniejszą zgodę - proszę uznać otrzymaną wiadomość za informację niezamówioną oraz proszę poinformować Nadawcę wiadomości o oczekiwaniu usunięcia adresu z bazy danych w celu uniknięcia otrzymywania podobnych wiadomości w przyszłości. Proszę wówczas jednocześnie o wskazanie aktualnych adresów właściwych do wypełniania zaistniałych ewentualnie zobowiązań Nadawcy wynikających w szczególności z postanowień licencyjnych lub innych postanowień umownych wzajemnych (o ile takie zaistniały).

Zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne w związku z art. 174 także tej ustawy zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

Wiadomość ta jest formą realizacji celów marketingu bezpośredniego. Zgoda po Państwa stronie została na to wyrażona w konsekwencji dotychczasowych wyżej opisanych relacji. Wiadomość zatem w intencji Nadawcy stanowi kontynuację oczekiwanej wymiany informacji w odniesieniu do problematyki związanej z tematem webinaru (szkolenia online) lub wynika z zobowiązań licencjodawcy (lub innych umownych postanowień wzajemnych – o ile takie zaistniały) i jest związana z pierwotnie zamówioną informacją o charakterze handlowym, która zainicjowała działania prowadzące do wysyłania kolejnej wiadomości…

Zgodnie z brzmieniem art. 24 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionych informacji o charakterze handlowym stanowi wykroczenie ścigane na wniosek pokrzywdzonego.

 

Informacja dotycząca celów, zakresów i warunków przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i innych praw przysługujących podmiotowi danych (osobie wyrażającej wolę wzięcia udziału w webinarze)

Pani/Pana dane osobowe w zakresie kategorii niżej wskazanych są przetwarzane przez administratora w ramach usługi informowania o możliwości skorzystania z webinaru (szkolenia online, szkolenia elektronicznego). Przetwarzanie składa się w szczególności z operacji gromadzenia, przechowywania i nieregularnego korzystania z danych osobowych w zakresie wyszczególnionych niżej kategorii danych osobowych w celu skutecznej realizacji celów marketingu bezpośredniego administratora, właściwego i wystarczającego poinformowania o warunkach i okolicznościach organizowanego webinaru oraz ewentualnego wypełniania zobowiązań wynikających z dotychczasowych relacji.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot eGocki.pl Krzysztof Sługocki (Os. A. Struga 2, 58-200 Dzierżoniów).

Spełnionym warunkiem zgodnego z prawem przetwarzania jest uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zgodę uzyskano w ramach dotychczasowych relacji. Zgodę uzyskano w związku z nabyciem w latach 2014-2020, przez właściwy dla Pani/Pana podmiot, Aplikacji wspomagania przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli lub w związku z udziałem Pani/Pana jako przedstawiciela Państwa Organizacji we właściwych szkoleniach, lub w konsekwencji zobowiązań wynikających z postanowień licencyjnych lub innych postanowień wzajemnych o umownym charakterze. Uzyskanie zgody było w szczególności elementem stosowanych formularzy elektronicznych – informacje uzyskane z wypełnień tych formularzy pozostają zgromadzone w zakresach minimalizowanych we właściwych bazach danych i są poddawane ocenie co do ich prawidłowości i adekwatności względem aktualnych celów ich wykorzystania.

Dodatkowym warunkiem zgodnego z prawem przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Istotą prawnie uzasadnionego interesu jest tu przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach realizacji usługi informowania o planowanym webinarze. Przetwarzanie polega w tym przypadku na zbieraniu danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzaniu dalej w sposób niezgodny z tymi celami; przetwarzanie jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do wskazywanych tu celów; dane osobowe są uznawane za prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane oraz są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i nieregularnie wykorzystywane poprzez właściwe dla celu przetwarzania bazy danych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest jednak traktowana w tym przypadku jako podstawowy i konieczny warunek możliwości przetwarzania we wskazywanych tu celach danych osobowych w realizacji usług informacyjnych na rzecz proponowanych usług i produktów.

W ramach wskazywanej tu czynności przetwarzane są Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: adres poczty elektronicznej podany, ostatnia data dokonania skorzystania z proponowanych usług lub produktów, zakresy tematyczne wymiany dotychczasowych informacji wsparte poprzez uzyskane zgody.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody w odniesieniu do realizacji usług informacyjnych lub nie dłużej niż dwa lata licząc od czasu wygaśnięcia potrzeby wymiany informacji we wskazywanych tu zakresach.

Posiada Pani/Pan prawo do wnioskowania (żądania) o: dostęp do danych osobowych, sprostowanie danych osobowych w przypadku ich zmiany lub stwierdzenia ich nieprawidłowości, usunięcie danych osobowych (co będzie traktowane jako równoznaczne z wycofaniem zgody), ograniczenie przetwarzania (co do zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz zakresu realizowanych celów przetwarzania), wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania (względem wskazanego celu przetwarzania), przeniesienie danych (do ewentualnie innego podmiotu w ramach takiego samego celu przetwarzania).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO* (więcej informacji dotyczących możliwości wniesienia skargi: https://uodo.gov.pl/). Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wymienionych praw są przedmiotem przepisów RODO w Rozdziale III - Prawa osoby, której dane dotyczą.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody nie jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania prowadzącego do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji odbywa się na podstawie zalgorytmizowanej procedury w odniesieniu do dotychczasowej wymiany informacji. W konsekwencji są gromadzone dane osobowe w zakresie wyszczególnionych wyżej kategorii danych osobowych, których profilowanie polega na możliwości analizy czasu dotychczasowej wymiany informacji co do ewentualności podejmowania decyzji o informowaniu o kolejnych usługach lub produktach oferowanych w odniesieniu do zakresu tematycznego planowanego webinaru oraz powiązanych zakresów tematycznych.

 

Zgłoszenie udziału w webinarze poprzez elektroniczny formularz zgłoszenia wymaga odniesienia się do następujących oświadczeń czynionych przez osobę dokonująca zgłoszenia:

Uwaga – znak gwiazdki (*) oznacza, że oświadczenie wymaga dokonania wyboru w zakresie odpowiedzi związanych z danym oświadczeniem

(1)* Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wymiany informacji związanych z tematyką webinaru

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym formularzu w celu wymiany informacji pomiędzy Uczestnikiem webinaru a Organizatorem (administratorem danych osobowych) w zakresach związanych z tematyką webinaru. Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Rozumiem, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczy tylko danych osobowych zawartych w tym formularzu.”

(2) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do skuteczności dokonania zgłoszenia

„Rozumiem, że wyrażenie wskazanej wyżej zgody nie ma wpływu na skuteczność dokonania zgłoszenia na webinar i koniecznej w ramach tego zgłoszenia wymiany informacji - wiem, że w tych zakresach spełnionym warunkiem zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych zawartych w tym formularzu zgłoszenia jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Wiem, że administratorem danych osobowych gromadzonych skutkiem wypełnienia powyższego formularza będzie podmiot: eGocki.pl Krzysztof Sługocki (z siedzibą w Dzierżoniowie).”

(3)* Znajomość i akceptacja warunków dokonania Zgłoszenia

„Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa w webinarze wskazywane w polityce bezpieczeństwa (https://myownconference.pl/privacy-policy.php) oraz polityce cookies (https://myownconference.pl/cookies-policy.php) środowiska MyOwnConference realizacji webinaru.”

(4)* Zgoda na otrzymywanie informacji (z zakresu objętego przedmiotem webinaru)

„Wyrażam zgodę na dalsze otrzymywanie informacji z zakresu istnienia i obowiązywania art. 30a ustawy Karta Nauczyciela (KN) oraz dotyczące analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, a także informacji o charakterze handlowym w zakresie organizowanych szkoleń, spotkań, kursów, webinarów i konferencji oraz w zakresie oferowanych usług, narzędzi i rozwiązań wspomagania realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy KN. Zgoda dotyczy możliwości otrzymywania takich informacji drogą elektroniczną (na podane w formularzu "adresy e-mail") od podmiotu: eGocki.pl Krzysztof Sługocki. Rozumiem, że konieczność oczekiwania wyrażenia takiej zgody jest konsekwencją obowiązywania ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

(5)* Zgoda na otrzymywanie informacji dotyczących organizowania innych szkoleń online

„Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących kolejnych szkoleń elektronicznych wskazywanych pod adresem http://art30a.ucoz.pl/index/webinar/0-26, w szczególności także informacji o charakterze handlowym także w zakresie oferowanych usług, narzędzi i rozwiązań. Zgoda dotyczy możliwości otrzymywania takich informacji drogą elektroniczną (na podane "adresy e-mail") od podmiotu: eGocki.pl Krzysztof Sługocki. Rozumiem, że konieczność oczekiwania wyrażenia takiej zgody jest konsekwencją obowiązywania ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.”


RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1); EUR-Lex Baza aktów prawnych UE – tekst rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679, EUR-Lex Baza aktów prawnych UE – tekst rozporządzenia: tekst sprostowania: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32016R0679R(02)


ostatnia aktualizacja: 16.03.2020

Krzysztof Sługocki, 14.03.2020

Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Wrzesień 2023  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2023
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz