Art. 30a KN
Czwartek, 2023-09-28, 02:21
Witaj Gość | RSS
 
Główna Narzędzia analizyRejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 212
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0

Aplikacja Analiza2023

narzędzia wspomagania przeprowadzenia analizy wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli w roku (za rok) 2023


Uzyskanie w pełni funkcjonalnej wersji (2023): uwarunkowania formalne, prawne i organizacyjne po mojej i po Państwa stronie wymagają proponowania (w odniesieniu do ewentualnej chęci dokonania zamówienia wskazywanych narzędzi oraz Licencji) skorzystania z formularza dokonania zamówienia dostępnego pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20 (poniżej są zawarte stosowne wyjaśnienia różnych aspektów dokonania zamówienia i użytkowania zalecanych narzędzi).


   Aplikacja Analiza2023 jest także dostępna w wersji testowej z losowymi ograniczeniami; do pobrania pod adresem: http://egocki.pl/art30a/UmLic2023/Analiza2023T.zip.   

Pełna informacja dotycząca dopuszczalności przesyłania do Państwa informacji w związku z obsługą realizacji zamówień Aplikacji Analiza2023 oraz informacja dotycząca wypełnienia obowiązku informacyjnego co do zakresów i celów przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych w ramach zarządzania obsługą realizacji zamówień Aplikacji Analiza2023 - jest dostępna pod adresem http://art30a.ucoz.pl/index/zamawianie_aplikacji/0-24


Informacje zawarte poniżej dotyczą następujących zagadnień:
(1) Krótka charakterystyka aktualnych narzędzi wspomagania przeprowadzania analizy
(2) Główne zasady gromadzenia danych i przeprowadzania analizy
(3) Informacje dla użytkownika nie będącego osobą zaawansowaną w problematyce art. 30a
(4) Zakres cenowy nabycia Licencji (wraz z Aplikacją)
(5) Tryb dokonania zamówienia i jego realizacji
(6) Zakres przetwarzanych danych dotyczących zamówienia
(7) Relacja nowego zamówienia z ewentualnym zamówieniem (ewentualnym pozyskaniem Licencji) z lat poprzednich (głównie z roku 2023) co do warunków użytkowania Licencji
(8) „Stare narzędzia” (2009-2014) - czy są dostosowane do warunków obliczeniowych roku 2023?


(1)

Aktualne (2023) narzędzia wspomagania przeprowadzania analizy

Krótka charakterystyka proponowanych narzędzi — Aplikacji wspomagania przeprowadzania analizy („Analiza2023”)

Aplikacja „Analiza2023” (narzędzia, program, arkusze, …) jest aplikacją arkusza kalkulacyjnego. Składa się z dwóch funkcjonalnych części: z pliku Analizatora [Analizator2023_w****.xlsm] oraz z wygenerowanych przez użytkownika plików gromadzenia danych w zadanej liczbie (zależnej od liczby podmiotów, w których zatrudnieni są nauczyciele — są to pliki [awn*.xlsx]) na podstawie wzorcowych plików gromadzenia danych (wzorcowe pliki: [Form_awn*.xlsx] - nie należy gromadzić danych w plikach wzorcowych). Po zgromadzeniu danych lub w trakcie ich gromadzenia dokonuje się czynności „analizy” poprzez używanie pliku „Analizatora” (zakres i opis czynności analizy jest ilustrowany w udostępnianym do swobodnego i dowolnego użytkowania skrypcie szkoleniowym; lista udostępnianych plików jest dostępna pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/load/). Plik „Analizatora” jest uaktualniany kilka razy w roku (uwzględniane są w szczególności uwagi i spostrzeżenia użytkowników oraz są dodawane nowe funkcjonalności wynikające na przykład ze zmian w prawie; wykorzystywane są także spostrzeżenia i uwagi podmiotów uprawnionych do kontrolowania. Wskazane jest aby korzystać zawsze z aktualnej wersji Analizatora (dostęp do aktualnego pliku Analizator http://art30a.ucoz.pl/index/aktualny_analizator/0-17). Wygenerowane pliki gromadzenia danych nie mogą być zmieniane (w znaczeniu ich struktury wewnętrznej i sposobu użytkowania) i nie są zmieniane w trakcie roku.
Korzystanie z aplikacji zawartej w pliku [Analizator2023_w****.xlsm] wymaga stosowania oprogramowania arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (od wersji 2007; właściwszą jest wersja wyższa: 2013, 2016, 2019,...).
Gromadzenie danych na potrzebę przeprowadzania analizy (informacji…) w plikach gromadzenia danych [awn*.xlsx] może być obsłużone poprzez zastosowanie oprogramowania arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (zalecana jest wersja 2007 lub wyższa) lub dowolnego innego (w szczególności bezpłatnego) oprogramowania typu „arkusz kalkulacyjny” zgodnego z obsługą formatu XLSX oraz obsługą kontroli poprawności danych (np. LibreOffice Calc – zalecana możliwie najnowsza wersja).

Założenia dotyczące podstaw prawnych dla funkcjonalności narzędzi (z perspektywy 06.03.2023 roku)

Art. 30a ustawy Karta Nauczyciela pozostaje tymczasem bez zmian, czyli dalej dokonuje się analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w sposób analogiczny do minionych lat. Czy są tu jednak możliwe jakieś zmiany? Większość osób z „mego środowiska” twierdzi, że rzecz jest w obecnym stanie prawnym i politycznym (obecnym – w rozumieniu daty wskazanej wyżej; w rozumieniu deklarowanych zamierzeń i procedowań po stronie MEN) - …w odniesieniu do roku 2023 „sprawa jest mętna” (jest to stan permanentny w kilku ostatnich latach)  – więcej o tym publikuję w kolejnych wiadomościach tego serwisu http://art30a.ucoz.pl/. Odnotowuję na bieżąco wszelkie przesłanki i okoliczności ewentualnie nadchodzących zmian i dostosowuję do nich funkcjonalność Aplikacji — sposób gromadzenia danych pozostaje bez zmian (czyli „nie ma strachu”, że na przykład „nagromadzi się danych”, a „w grudniu lub styczniu roku następnego” i tak trzeba będzie „coś, jakoś na nowo”...).

Ostatnie zmiany prawa oświatowego oraz kolejne zapowiedzi projektów przepisów prawa i ich zmian zaistniałe po stronie MEN sugerują jakąś „nową rewolucję” w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli — w roku 2023 jest okres obowiązywania jednej kwoty bazowej i odpowiednio - jednego okresu obowiązywania jednej kwoty średniego wynagrodzenia (okoliczności prawne i obliczeniowe minionych lat wskazują na wyobrażalną konieczność bycia przygotowanym do zmiany tego stanu). Wiadomo, że analizy za rok 2023 będzie się dokonywać, ale być może w mocno zmienionych warunkach obliczeniowych w porównaniu do stanu obecnego (06.03.2023). Czyli dane można gromadzić, a to, w jaki sposób zgromadzone dane będą poddane analizie — to się dopiero okaże (czyli adekwatnie do tego będzie dostosowywany Analizator). Czyli sytuacja jest zupełnie analogiczna jak w minionych latach.

Więcej informacji o użytkowaniu Aplikacji zawarte jest w kolejnych częściach tej wiadomości.

Nabycie Licencji (wraz z Aplikacją)

Uwarunkowania formalne, prawne i organizacyjne po mojej stronie wymagają proponowania Państwu (w odniesieniu do ewentualnej chęci dokonania zamówienia wskazywanych narzędzi oraz Licencji) skorzystania z formularza dokonania zamówienia dostępnego pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20 (stosowne wyjaśnienia są tu zawarte w kolejnej części tej wiadomości).

Na podstawie § 1 Licencji oraz na podstawie § 1 Umowy Licencyjnej: Przedmiotem Licencji jest unormowanie zakresu użytkowania aplikacji „Analiza2021” (zwanej dalej Aplikacją) wspomagania przeprowadzenia analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli (zwanej dalej Analizą) w zgodności z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2021.1762 ze zm.; zwanej dalej Ustawą).

Dla skuteczności dokonania zamówienia oraz zapewnienia warunków użytkowania Aplikacji wystarczy akceptacja unormowań zawartych w treści Licencji (zawarcie Umowy Licencyjnej jest traktowane jako opcjonalne rozwiązanie alternatywne); wystarczającym wyrazem akceptacji jest wybór właściwego pola w formularzu zamówienia Aplikacji.


(2)

Główne zasady gromadzenia danych i dokonywania analizy

Streszczenie zasad gromadzenia danych (2023): jest dostępne także w pliku dołączonym do pobranych narzędzi [Info_SkrotInstrukcjiObslugi.txt] (także w wersji z ograniczeniami). Jednak szczegółowe opisy, wyjaśnienia, ćwiczenia, instruktaż, demonstracje itp. głównie są przedmiotem szkoleń (http://art30a.ucoz.pl/index/terminy_szkolen/0-8).

Zasady gromadzenia danych w plikach gromadzenia danych pozostają takie same jak w latach ubiegłych. Plik „Analizatora” jest na bieżąco (w kolejnych wersjach) dostosowywany do ewentualnie zmieniających się warunków obliczeniowych i/lub wymagań, oczekiwań i spostrzeżeń.

Skrócona instrukcja obsługi aplikacji

Szczegółowe wyjaśnienia, prezentacje, pełny instruktaż obsługi i analizy przypadków są przedmiotem głównie szkoleń.

Zawartość aplikacji stanowią następujące pliki (są to niezbędne pliki Aplikacji tworzące funkcjonalną całość):
- [Analizator2023_w****.xlsm] – zawiera aplikację „Analizator”, czyli główne narzędzie przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli; aktualna wersja oznaczona znakiem „w0306” reprezentuje stan możliwości dokonywania analizy z perspektywy 06.03.2023;
- [Form_awn1.xlsx], [Form_awn1.xlsx], [Form_awn1.xlsx] – wzorcowe pliki gromadzenia danych; są potrzebne do wygenerowania pożądanej liczby plików gromadzenia danych w zależności od sposobu gromadzenia danych o wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli (z podziałem na nauczycieli lub bez…); nie należy w tych plikach gromadzić danych; nie należy ich zmieniać lub usuwać.
- [Form_LNID.xlsx] – wzorcowy opcjonalny plik tworzenia list nauczycieli i ich identyfikatorów na potrzeby dokonywania analiz (opcja warta rozważenia w przypadku gdy gromadzenie danych następuje np. w szkole i plik gromadzenia danych jest przekazywany do organu prowadzącego…);
- [EuklidesC.xlsx] – dodatkowe narzędzie ułatwiające ustalenie szczególnych wartości w trakcie gromadzenia danych w przypadku skomplikowanych warunków zatrudnienia i wynagradzania nauczyciela…;
- [Sprawozdanie-art30a_2022.xlsx] – arkusz sprawozdania zgodny z tym publikowanym przez MEN, dopasowany do aktualnie znanych warunków obliczeniowych roku 2022; ostateczny arkusz sprawozdania i właściwy dla sprawozdawczości jest publikowany przez MEN (w ostatnich latach był publikowany zwykle w grudniu);
[...] - kilka dodatkowych plików o pomocniczym charakterze;
[…] – pliki gromadzenia danych (pliki [awn*.xlsx]) są generowane po stronie użytkownika w zadanej liczbie na podstawie wzorcowych plików gromadzenia danych;
[…] – lista aktualnych plików Aplikacji jest dostępna pod adresem http://art30a.ucoz.pl/load/

Gromadzenie danych (informacji…) w plikach gromadzenia danych [awn*.xlsx] może być obsłużone poprzez zastosowanie oprogramowania arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (zalecana jest wersja 2007 lub najlepiej wyższa) lub dowolnego innego (w szczególności bezpłatnego) oprogramowania typu „arkusz kalkulacyjny” zgodnego z obsługą formatu XLSX oraz obsługą kontroli poprawności danych.
Korzystanie z aplikacji Analizatora zawartej w pliku [Analizator2023_w****.xlsm] wymaga stosowania oprogramowania arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel w wersji 2007 (z dodatkiem SP3) lub wersji wyższej; w przypadku stosowania wersji 2007 lub 2010 niektóre funkcje (dodatkowe, nie mające wpływu na zgodność z prawem i poprawność przeprowadzenia Analizy) nie będą działać prawidłowo; zalecaną wersją (wszystkie funkcje Aplikacji są dostępne) jest wersja 2013 lub wyższa; opis ewentualnie tu potrzebnych szczegółów technicznych jest dostępny pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/news/typ_i_wersja_arkusza_a_dzialanie_aplikacji/2019-09-17-184;  
Gromadzenie danych w plikach gromadzenia danych (pliki [awn*.xlsx]) może być obsłużone poprzez zastosowanie oprogramowania typu arkusz kalkulacyjny – zalecany jest arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel w wersji 2007 lub wyższej; można także do gromadzenia danych w plikach gromadzenia danych [awn*.xlsx] użyć dowolnego innego (w szczególności bezpłatnego) oprogramowania typu „arkusz kalkulacyjny” zgodnego z obsługą struktur kontroli poprawności danych właściwych dla Microsoft Excel oraz zgodnego z obsługą formatu XLSX (np. LibreOffice Calc w możliwe najbardziej aktualnej wersji);

Główna idea korzystania z aplikacji:
… gromadzenie danych następuje w wygenerowanych plikach gromadzenia danych [awn*.xlsx] (zalecane jest używanie osobnego pliku gromadzenia danych na każdy podmiot gromadzenia danych – podmiot, w którym są zatrudnieni nauczyciele, których wydatki poniesione na wynagrodzenia muszą brać udział w analizie…);
…organ prowadzący gromadzi dane (zbiorcze) i dokonuje analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli…  – zgromadzenie danych zbiorczych i dokonanie analizy oraz jej raportowanie następuje poprzez aplikację „Analizatora”…

Główne czynności obsługi (z poziomu pliku Analizatora):

• …zaakceptować (włączyć, uaktywnić) możliwość korzystania z Makr (skryptów i programów) - arkusz [DanPar];
• …dokonać czynności uaktywnienia Licencji (czynność jednorazowa) - arkusz [DanPar] - nie należy dokonywać innych czynności przed uaktywnieniem Licencji; uaktywnienia Licencji trzeba będzie dokonywać po ewentualnym uaktualnieniu pliku Analizatora;
• …dokonać wyboru właściwych dla przeprowadzenia zamierzonej analizy parametrów (głównych ustawień) – arkusz [DanPar]; należy odpowiednio sparametryzować (skonfigurować, ustalić) spójnie i konsekwentnie miejscowo warunki gromadzenia danych i dokonywania analizy – obsługa arkusza [DanPar]; ustalenie: liczby plików i ich niepowtarzalnych nr identyfikujących, sposobu gromadzenia danych o wydatkach, metody obliczania struktury zatrudnienia i dokładności ich obliczeń;
• …wygenerować pliki gromadzenia danych w pożądanej liczbie, najlepiej zbieżnej z liczbą podmiotów gromadzenia danych ([Utwórz pliki gromadzenia danych w zdanej liczbie]);
• …przekazać kopie wygenerowanych plików do podmiotów gromadzenia danych (jeżeli rzecz zachodzi w tego rodzaju strukturze organizacyjnej);
• …następuje zgromadzenie danych (także danych częściowych np. za kilka kolejnych miesięcy);
• …przekazanie plików (kopie) gromadzenia danych z podmiotów, które je zgromadziły do organu prowadzącego (jeżeli rzecz zachodzi w tego rodzaju strukturze organizacyjnej);
• …ustalenie listy plików do pobrania danych (weryfikacja poprawności…); obsługa arkusza [Pliki] ([Twórz listę plików do pobrania danych]);
• …pobranie danych (weryfikacja poprawności…) - [Pobierz dane i dokonaj wstępnych wyliczeń] oraz [Policz JDU]; obsługa arkuszy zbiorczych odpowiednio [a_NK] i [jdu_NK] (dla nauczycieli początkujących), [a_NM] i [jdu_NM], [a_ND] i [jdu_ND];
• …przygotowanie danych do sprawozdania i przeniesienie danych do formalnego arkusza „MENowskiego”; wypełnienie arkusza „MENowskiego”;
• …raportowanie;


(3)

Jeżeli czytelnik tej wiadomości nie jest osobą zaawansowaną w problematyce art. 30a ustawy KN...

Proszę rozważyć ewentualność nabycia narzędzi (Aplikacji) w wersji dostosowanej do warunków obliczeniowych roku 2023 - narzędzia te są w ocenie użytkowników proste, skuteczne i efektywne... (wybór użytkowników z Państwa regionu jest możliwy do przekazania); możliwe jednak, że pierwsze „spojrzenie” na sposób ich użytkowania nie wyda się oczekiwanie przyjazny...

Aplikacja do przetestowania (w wersji z ograniczeniami) jest dostępna do pobrania pod adresem: http://egocki.pl/art30a/UmLic2023/Analiza2023T.zip
Proszę utworzyć nowy folder (katalog) i zapisać w nim pobrany plik Analiza2023T.zip. Po rozpakowaniu jeden z plików zawiera skróconą instrukcję obsługi. Tymczasem będzie to wersja bez licencji, czyli jej działanie będzie losowo ograniczane w różnych aspektach funkcjonalnych.
Deklaruję jednocześnie pomoc - wystarczającą może być rozmowa telefoniczna (o szkoleniowym, ale skrótowym charakterze - ostatnio to się nawet sprawdziło w paru przypadkach), która może potrwać chyba maksymalnie do 45 minut; po takiej rozmowie poczuje Czytelnik (lub inna właściwa tu osoba) oczekiwaną „przyjazność” i prostotę użytkowania nowych narzędzi. Sama taka rozmowa nie będzie rodzić żadnych zobowiązań po Państwa stronie.

Zakres cenowy - dokonania zamówienia Aplikacji (Licencji) został wskazany pod adresem http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20.

 

Powtórzę - w przypadku chęci dokonania zamówienia - uwarunkowania formalne, prawne i organizacyjne po mojej stronie wymagają proponowania (w odniesieniu do ewentualnej chęci dokonania zamówienia wskazywanych narzędzi oraz Licencji) skorzystania z formularza dokonania zamówienia dostępnego pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20

Aplikacja wspomagania przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli jest tak zaprojektowana, aby można było jej użyć w takim modelu organizacyjnym gromadzenia danych, że dane są gromadzone po stronie organu prowadzącego, albo takim – że dane są gromadzone po stronie podmiotów gromadzenia danych, czyli jednostek organizacyjnych, które te dane w swej istocie mają.
Czyli załóżmy, że Czytelnik reprezentuje organ prowadzący; Czytelnik korzysta z pełni funkcjonalności Aplikacji i generuje pliki gromadzenia danych [awn*.xlsx] w zadanej liczbie (tu zapewne odpowiadającej liczbie podmiotów gromadzenia danych); przekazuje Czytelnik owe pliki [awn*.xlsx] – „puste kopie” – do szkół; szkoły gromadzą dane w oczekiwanym zakresie, porządku i rygorze prawnym; przekazują pliki z danymi (kopie); Czytelnik zapisuje je u siebie na miejscu tych samych wcześniej pustych plików; dokonuje analizy… - wszystko dzieje się bez problemów i zakłóceń…
Warunki konieczne: szkoły dysponują oprogramowaniem typu arkusz kalkulacyjny (nie musi to być w tym przypadku Excel – może to być na przykład darmowy i w pełni legalny Calc LibreOffice w możliwie najnowszej wersji); szkoły nie zmieniają nazw plików i dbają o zapisywanie ich w formacie pierwotnym (XLSX) – tu ewentualne inne postępowanie po stronie szkół nie jest żadnym problemem…
Zalecane: dobrze jest szkołom dostarczyć obok pliku gromadzenia danych także narzędzie pomocnicze [EuklidesC.xlsx] – kalkulator wspomagający niektóre „egzotyczne” obliczenia oraz narzędzia kontroli poprawności gromadzonych danych; rzeczą wartą przemyślenia może być także dostarczenie szkołom kopii pliku analizatora – to jednak wymaga Excel’a w wersji 2007 lub wyższej…
Zakładamy tu jednocześnie, że gromadzący dane w szkołach są/będą świadomi potrzeby i sposobu czynności gromadzenia danych w plikach gromadzenia danych, czyli pewne choćby tu w wewnętrznej formie przeszkolenie będzie potrzebne...

Gromadzenie danych o nauczycielach będzie tu musiało polegać na tym w szczególności, że w związku z koniecznością przekazywania tych danych do organu prowadzącego należy zastosować się do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. To zastosowanie się sprowadza się tu w najprostszym ujęciu do wprowadzania danych bez wprowadzania imion i nazwisk nauczycieli; w miejsce imion i nazwisk osoba wprowadzająca wprowadza dowolne oznaczenia – identyfikatory – stosując się do zasady, że po swojej stronie będzie wiedzieć kogo dany identyfikator dotyczy, ale „świat się o tym nie dowie”; w konsekwencji dokona się analizy i w szczególności jeżeli pojawią się w wyniku tej analizy jednorazowe dodatki uzupełniające, to poinformuje dokonujący analizy daną szkołę, że na przykład nauczycielowi „ABX43” należy wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający w zadanej kwocie…; oczywiście w Aplikację jest wbudowany pewien mechanizm generowania oznaczeń nauczycieli, ale to raczej jest temat do rozmowy na przykład telefonicznej…
Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych (RODO) wymaga jeszcze wypełnienia paru innych obowiązków (więcej informacji:
http://art30a.ucoz.pl/news/art_30a_rodo/2018-11-27-143) – w szczególności obowiązku informacyjnego (tu po stronie szkół) – w zakresie tego i tych innych obowiązków mogę pomóc. Wiele osób zaangażowanych w obowiązki wynikające z art. 30a, dostrzega  problematykę ochrony danych osobowych; ponieważ dla mnie ta problematyka nie stanowi żadnego specjalnego wyzwania... – mogę przygotować i dostarczyć Oczekującym (w ramach chęci udzielania skutecznej i aktywnej pomocy Licencjobiorcom – czyli bez żadnych dodatkowych kosztów) gotowych rozwiązań dotyczących wypełnienia obowiązku informacyjnego oraz właściwego umiejscowienia w lokalnym RCP (podmiotów zobowiązanych) czynności przetwarzania danych osobowych w związku z wypełnianiem obowiązków art. 30a (wskazanie warunku legalności, definicja zakresu kategorii danych, ocena skutków dla ochrony danych,… - no troszkę tego jest)…

Sprawdzenie poprawności danych jest elementem funkcjonalności analizy danych, czyli w ramach dokonywania analizy można dokonać oceny poprawności danych na kilku poziomach dokonywania tej oceny – tu również aby móc być oczekiwanie komunikatywnym, to raczej wskazana jest rozmowa na przykład telefoniczna (nie ma tam żadnych z tym trudności lub tajemnic – w zasadzie wszystko dzieje samo). W moim uznaniu wszelkie wydruki są zbędne – co natomiast może być uznane za wystarczające wykazanie tego, że szkoła zgromadziła dane oczekiwanie poprawne, mogę również podpowiedzieć w ramach tej samej rozmowy.

Jest także możliwe dokonanie analizy i sporządzenie sprawozdania na przykład przeze mnie w ramach czynności serwisowych w rozumieniu postanowień licencyjnych oraz w ramach powierzenia do przetwarzania pseudonimizowanych danych osobowych – (co do zasady nie będę do tego w żaden przekonywujący sposób namawiał) to także, co do szczegółów najprościej będzie mi wyjaśnić w rozmowie na przykład telefonicznej (501 091 995).

Wybór podmiotów (z Państwa regionu), które są użytkownikami zalecanej aplikacji (2017-2021) jest możliwy do udostępnienia jednak z wyłączeniem danych osobowych...:

W przypadku zaistnienia problemów technicznych proszę korzystać z informacji zawartych pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/news/dzialanie_aplikacji_zauwazane_problemy/2017-11-17-106


(4)

Zakres cenowy nabycia Licencji (wraz z Aplikacją)

Na podstawie § 1 Licencji oraz na podstawie § 1 Umowy Licencyjnej: Przedmiotem Licencji jest unormowanie zakresu użytkowania aplikacji „Analiza2023” (zwanej dalej Aplikacją) wspomagania przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli (zwanej dalej Analizą) w zgodności z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela (zwanej dalej Ustawą).

Cena:
Informacja o cenach jest dostępna pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20

Obecne (z perspektywy 06.03.2023) zasady funkcjonalne dokonywania analizy pozostają możliwie najbardziej zbliżone do tych, jakie były w kilku latach minionych - czyli to, jak w szczególności posłużyć się Aplikacją w roku 2023 jest całkowicie analogiczne do tego, jak to było poprzednio…
Zakładam więc chwilowo dość znacząco, że jest po Państwa stronie osoba (lub, że Czytelnik tej wiadomości jest właśnie taką osobą) „wystarczająco zaawansowaną w problematyce art. 30a ustawy Karta Nauczyciela”.

Proszę zatem rozważyć nabycie Aplikacji „Analiza2023” poprzez skorzystanie z formularza dokonania zamówienia dostępnego pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20 (rzecz wyjaśniam szerzej w innych częściach tej wiadomości).


(5)

Realizacja zamówienia

Po wypełnieniu formularza i wysłaniu efektu wypełnienia - system po mojej stronie zweryfikuje podane dane oraz wygeneruje i prześle na wskazane konta poczty elektronicznej wszystkie informacje – w szczególności adres do pobrania w pełni funkcjonalnej Aplikacji oraz kod uaktywnienia Licencji,... – potrzebne po Państwa stronie (zadany margines czasowy realizacji nie przekracza zwykle jednej doby i jest zależny od rezultatu weryfikacji danych podanych w formularzu zamówienia).
W trakcie dokonywania ewentualnego zamówienia oczekuje się, że zostanie wskazany tryb zamówienia związany z zawarciem Umowy Licencyjnej lub tryb bez zawierania takiej umowy - przy akceptacji postanowień zawartych w Licencji (ten tryb jest zalecany). Postanowienia dotyczące użytkowania Aplikacji zawarte w Licencji oraz te wynikające z Umowy Licencyjnej są takie same.
Licencja to najprościej „nabycie prawa do...”, które może być dowolnie wyrażone (w sposób akceptowalny dla licencjodawcy i licencjobiorcy), na przykład poprzez obustronnie akceptowalną dowolnie opublikowaną treść lub w formie dokumentu, w szczególności poprzez umowę; gdzie można określić warunki korzystania na przykład z produktu firmowego, z oprogramowania, z usługi, znaku handlowego, patentu itd.
Czyli natura rzeczy jest tu taka, że można uznać za całkowicie wystarczające to, że treść licencji pozostaje dostępną w umówiony sposób (tu nazwano to po prostu Licencją, której treść jest dostępna i udostępniana), ale dla wielu „Tradycjonalistów” taka dostępność może nie wydać się wystarczającą, czyli potrzebują „rzecz mieć między palcami” (tu nazwano to Umową Licencyjną).

Czyli zdecydowanie się na Licencję oznacza nabycie prawa do użytkowania Aplikacji (a warunki użytkowania opisane pozostają w udostępnionej treści Licencji); zdecydowanie się na Umowę Licencyjną oznacza to samo + dołączone tu parę stron „papierologii” (adres treści Licencji i Umowy Licencyjnej: https://egocki.pl/art30a/LicencjaSiZ.pdf, https://egocki.pl/art30a/UmowaLicencyjnaT.pdf). 

Dane podmiotu realizującego ewentualne zamówienia wskazanej Aplikacji są następujące: eGocki.pl Krzysztof Sługocki, Osiedle Andrzeja Struga 2, 58-200 Dzierżoniów, NIP 8821478149 (z perspektywy treści Licencji: Krzysztof Sługocki – autor Aplikacji, właściciel firmy: eGocki.pl Krzysztof Sługocki, NIP 8821478149, Regon 020167486, z siedzibą w Dzierżoniowie, Osiedle Andrzeja Struga 2, 58-200 Dzierżoniów – Licencjodawca).

Głównymi zasobami informacyjnymi są treści dostępne pod adresami: http://art30a.ucoz.pl/, https://www.facebook.com/art30a

Więcej informacji dotyczących Aplikacji Analiza2023 jest dostępnych pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/index/narzedzia_analizy/0-9

Aktualna lista udostępnianych plików składających się na Aplikację jest dostępna pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/load/

Deklaruję jednocześnie pomoc - w sposób jaki zostanie uznany za konieczny.

Treść Licencji: http://egocki.pl/art30a/LicencjaSiZ.pdf
Propozycja treści Umowy Licencyjnej: http://egocki.pl/art30a/UmowaLicencyjnaT.pdf

Wskazane wyżej udostępnienia nie rodzą po Państwa stronie żadnych zobowiązań. Udostępnienia pozostają zgodne z licencją https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/


(6)

Zakres przetwarzanych informacji w konsekwencji dokonania zamówienia

W przypadku nowego zamówienia konieczne jest w szczególności (obowiązki po mojej stronie formalne i prawne) odniesienie się do niektórych kwestii w adekwatnie do celu ograniczonym zakresie; zawarty poniżej wyciąg ma charakter informacyjny i obrazuje jedynie zakres wymaganych informacji, który jest wymagany do wprowadzenia do formularza zamówienia dostępnego pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20:

--- wyciąg z bazy danych zamówień Aplikacji --- (przygotowany na potrzebę zobrazowania charakteru zamówienia co do zakresu gromadzonych danych) ---
sygnatura czasowa zamówienia:
Adres e-mail * ...właściwy dla osoby składającej zamówienie:
Adres e-mail * ...właściwy dla Podmiotu zamawiającego:
Licencjobiorca i Licencja Nazwa Licencjobiorcy * ...zostanie wprowadzona do systemu obsługi licencji Aplikacji oraz do Umowy Licencyjnej (w przypadku dokonywania Zamówienia z opcją "zawarcie Umowy Licencyjnej"):   
Adres Licencjobiorcy * ...zostanie wprowadzony do systemu obsługi licencji Aplikacji oraz do Umowy Licencyjnej (w przypadku dokonywania Zamówienia z opcją "zawarcie Umowy Licencyjnej"):   
Licencja - zakres liczby [awn*] i cena *
Na podstawie § 14.2 Licencji oraz § 12.2 Umowy Licencyjnej: cena jest zależna od liczby generowanych plików gromadzenia danych (dalej w tabeli wyboru zwanej „Liczbą [awn*]”) adekwatnej do liczby podmiotów (szkół) gromadzenia danych dla potrzeby dokonania Analizy" (http://egocki.pl/art30a/LicencjaSiZ.pdf, http://egocki.pl/art30a/UmowaLicencyjnaT.pdf) zgodnie z poniższą tabelą wyboru: liczba ... (brutto)    
Jednostka Samorządu Terytorialnego * ...proszę podać pełną nazwę Jednostki Samorządu Terytorialnego właściwej dla Licencjobiorcy - nazwa ta jest konieczna do wprowadzenia do Aplikacji w ramach udzielanej Licencji:
Uwagi * ...dotyczące Licencjobiorcy i Licencji. Proszę koniecznie dokonać wyboru w zakresie ewentualności zawierania Umowy Licencyjnej: udzielenie Licencji - ...  
Nabywca
Pełna Nazwa Nabywcy *:  
Adres: ulica/osiedle Nr *:    
Adres: kod pocztowy *:
Adres: Nazwa Miejscowości *:  
NIP *:
Odbiorca
Czy dane Odbiorcy są takie same jak dane Nabywcy? * ...w przypadku udzielenia odpowiedzi "Nie" - proszę koniecznie wypełnić pole niżej dotyczące danych Odbiorcy:    
Dane dotyczące Odbiorcy ...pole opcjonalne - Nazwa Odbiorcy, adres (ulica/osiedle nr, kod miejscowość); zgodnie z uznaniem wypełniającego można także podać inne dane (np. kontaktowe) i uwagi...:
Na jaki adres przesłać Umowę Licencyjną? *:
Kontakt    
Imię i Nazwisko:  
Adres e-mail:    
Numer telefonu:    
Oświadczenia    
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Znajomość i akceptacja warunków dokonania Zamówienia *
Zgoda na otrzymywanie informacji (z zakresu objętego przedmiotem Zamówienia) *
Zgoda na otrzymywanie dodatkowych informacji w przyszłości
Znajomość treści Umowy Licencyjnej i zawartej w niej Licencji
--- koniec --- wyciągu z bazy danych zamówień Aplikacji ---


(7)

Relacja nowego zamówienia (2023) do zamówienia z roku 2022

Zawarte jest tu wyjaśnienie - czynione tu na wszelki wypadek (dla jasności realizowanych procedur) - dotyczące relacji nowego zamówienia z ewentualnym zamówieniem (ewentualnym pozyskaniem Licencji) z lat poprzednich (głównie z roku 2022) co do warunków użytkowania Licencji.
Aktualizacja Aplikacji dotyczącej warunków obliczeniowych roku 2023 poprzez Licencję do Aplikacji z roku 2022 nie jest możliwa — to już jest inna aplikacja. Licencja do Aplikacji roku 2022 umożliwia jej bezterminowe użytkowanie w rozumieniu czynności kontrolnych oraz jej aktualizowanie do warunków obliczeniowych roku 2022 przez rok od czasu nabycia Licencji. Aplikacja na rok 2023 nie jest uaktualnieniem tej z roku 2022. Zmieniają się warunki obliczeniowe (w szczególności te już znane: inny kalendarz, inne okresy obowiązywania kwot bazowych, konieczność zmiany reguł sporządzania sprawozdania, konieczność ewentualnego wyliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin przed policzeniem struktury zatrudnienia w konsekwencji art. 42 ust. 5c,...); zasady funkcjonalne, zasady użytkowania i nawet sam „wygląd” proponowanych funkcjonalności pozostają możliwie najbardziej zbliżone do tych, jakie były w kilku latach minionych — czyli to, jak posłużyć się Aplikacją w roku 2023 jest możliwie jak najbardziej analogiczne do tego, jak to było poprzednio.

Sugeruję zatem nabycie Licencji na potrzebę dokonania analizy za rok 2023 poprzez Aplikację właściwą dla roku 2023. Oczywiście będzie to ponownie roczna licencja (z założenia ma wystarczyć na dokonanie analizy w wyznaczonych prawnie ramach czasowych i nie może ograniczać czasowo ewentualnych czynności kontrolnych — tu nie ma ograniczenia czasowego). Więcej: http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20

 


 

(8)

„Stare narzędzia” (2009-2014)

Otrzymywałem wiadomości, z których wynika, że wielu Zobowiązanych używało „starych narzędzi” (2009-2014) samodzielnie je dostosowując do warunków obliczeniowych lat 2015-2017. Z mojej strony owe „stare narzędzia” nie są już używane i aktualizowane od kilku lat. W roku 2018 i 2019 warunki obliczeniowe na tyle się zmieniły, że dostosowanie tychże „starych narzędzi” nie było proste. W latach 2019-2023 staje się to jeszcze trudniejsze - od roku 2019 „stare narzędzia” nie są już dopasowywane do warunków obliczeniowych danego roku.
Jednym z powodów powstania i propozycji stosowania nowych narzędzi było to, że w wielu wnioskach pokontrolnych stwierdzano błędy. W starych narzędziach samodzielnie trzeba było wyliczać wiele kluczowych wartości (struktury zatrudnienia); dodatkowo tam „nie narzędzia pilnują użytkownika”, lecz „użytkownik musi pilnować narzędzi”… i to może rodzić istotnie liczne błędy...

W skrajnym przypadku mogę udostępnić „stare narzędzia” (te dopasowane znacząco do roku 2018) do samodzielnego ich dopasowania do nowych warunków obliczeniowych roku 2023 – taki przypadek wymaga indywidualnych konsultacji z użytkownikiem takich narzędzi… lub oznaczenia takiej potrzeby w ramach dokonywania zamówienia. Zdecydowanie nie zalecam takiego rozwiązania,

 


Jeżeli nie jestem wystarczająco komunikatywny lub oczekujecie Państwo dalej idących wyjaśnień - pozostaję do Państwa dyspozycji (k.slugocki@egocki.pl, 501 091 995),

Krzysztof Sługocki, 03.03.2023

 

 

 

Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Wrzesień 2023  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2023
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz