Art. 30a KN
Czwartek, 2023-09-28, 03:13
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 212
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2023 » Lipiec » 20 » I znowu będzie "ciekawiej"
15:30
I znowu będzie "ciekawiej"

22 marca (w odniesieniu do AI/SI) w wiadomości zatytułowanej „Zaistniało nowe, tak inne, jak nic, co dotąd istniało” napisałem: „I nie bardzo jeszcze wiem, jak to wytłumaczyć. Potencjalne nieprawidłowości w roku 2023 będą miały nowy dodatkowy wymiar. Chodzi o „sztuczną inteligencję”. Wszelkie głupoty, niekompetencje, przekłamania będą z jednej strony obnażane teraz do bólu, ale jednocześnie te same głupoty, niekompetencje, przekłamania będą się nawarstwiać w skali przekraczającej wyobrażenie – to już się dzieje. Te bezrefleksyjne „ludki” nie tylko z tego MEiN, wygląda na to, że nie mają o tym zielonego pojęcia. Nie pojmują tego, jakie teraz mogą poczynić szkody, jeśli będą gadać głupoty. I to już się dzieje i narasta wykładniczo”.

Od tamtego czasu „studiuję” na nowo przy wsparciu ChatGPT art. 30a. Robię to po to, aby być świadomym, co będą i jak teraz odkrywać zobowiązani i kontrolujący i jakie to będzie miało przełożenie na proces przeprowadzania analizy wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli (robię to samo także w odniesieniu do RODO, dostępu do informacji publicznej, e-doręczeń, zastosowań Excel’a, programowania itp.).

Świat się zmienia – jestem trochę tym zafascynowany i przerażony jednocześnie; bardzo szybko zmienia się percepcja, zasady, metody, filozofia pojmowania: dziś uwzględnia wczorajszą perspektywę – jutro powstaje nowa perspektywa, która nie uwzględnia ani dziś, ani wczoraj.

Oto fragment obszernych „konsultacji” prowadzonych z ChatGPT w zakresie obowiązków wynikających z art. 30a (i chodzi o to, że wielu będzie już wkrótce podążać tymi drogami; odpowiedzi na te same pytania także ewoluują).

Request
Wciel się w specjalistę w zakresie przeprowadzania analizy wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli (art. 30 ustawy Karta Nauczyciela). Wyjaśnij precyzyjnie jak rozumieć i obliczać „wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli”, które zostały zdefiniowane w przepisach wykonawczych do wspomnianego art. 30a następująco: „Wydatki poniesione w roku podlegającym analizie na wynagrodzenia nauczycieli w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, obejmują wyłącznie wydatki poniesione w roku podlegającym analizie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia nauczycieli w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, bez pochodnych od wynagrodzeń”.

ChatGPT
Jako specjalista w zakresie przeprowadzania analizy wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli, precyzyjnie wyjaśnię, jak rozumieć i obliczać "wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli" zgodnie z definicją w przepisach wykonawczych do art. 30a ustawy Karta Nauczyciela.
Zgodnie z przepisami wykonawczymi, "wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli" odnoszą się do kosztów wynagrodzeń nauczycieli, które zostały poniesione przez jednostki samorządu terytorialnego w ciągu roku podlegającemu analizie. Wydatki te dotyczą składników wynagrodzeń określonych w art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.
Warto podkreślić, że do wyliczenia tych wydatków uwzględniane są tylko bezpośrednie koszty związane z wypłatami wynagrodzeń nauczycieli, a wykluczone są wszelkie inne pochodne od wynagrodzeń. Oznacza to, że analiza obejmuje wyłącznie koszty wynagrodzeń wprost związane z art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, a pominięte zostają ewentualne składniki wynagrodzeń, które nie są bezpośrednio związane z wymienionymi w ustawie elementami wynagrodzenia nauczycieli.
Podczas przeprowadzania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, należy więc dokładnie identyfikować i uwzględniać jedynie koszty wynagrodzeń związane z art. 30 ust. 1 ustawy, a pozostałe składniki wynagrodzeń, które nie są objęte tym przepisem, nie są wliczane do obliczeń. W ten sposób można precyzyjnie określić rzeczywiste wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, spełniając wymogi przepisów i umożliwiając analizę kosztów zgodnie z przewidzianymi regulacjami prawno-finansowymi.

Request
Wymień koszty wynagrodzeń związane z art. 30 ust. 1 ustawy.

ChatGPT
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, koszty wynagrodzeń nauczycieli obejmują następujące składniki:
1. Podstawowe wynagrodzenie zasadnicze — jest to podstawowa kwota wynagrodzenia przysługująca nauczycielowi za wykonywanie swojej pracy.
2. Dodatki za wysługę lat — to dodatkowe wynagrodzenie przyznawane nauczycielom za przepracowane lata w zawodzie, zazwyczaj wzrastające wraz z upływem stażu pracy.
3. Dodatek funkcyjny — to dodatkowe wynagrodzenie przyznawane nauczycielom pełniącym określone funkcje, takie jak dyrektor szkoły, wicedyrektor, koordynator itp.
4. Dodatek za naukę dzieci — to dodatkowe wynagrodzenie przysługujące nauczycielom, którzy mają dzieci uczące się w szkołach.
5. Dodatek za specjalne uprawnienia — to dodatkowe wynagrodzenie przyznawane nauczycielom posiadającym określone uprawnienia, np. specjalizację w konkretnej dziedzinie nauczania.
6. Dodatek za warunki pracy — to dodatkowe wynagrodzenie przyznawane nauczycielom, którzy pracują w szczególnych warunkach, np. na terenach wiejskich czy trudnodostępnych.
7. Dodatek motywacyjny — to dodatkowe wynagrodzenie przyznawane nauczycielom za osiąganie określonych wyników nauczania, zaangażowanie w rozwijanie umiejętności uczniów itp.
8. Dodatek za pracę w godzinach wieczornych — to dodatkowe wynagrodzenie przyznawane nauczycielom za pracę po godzinach szkolnych, np. w ramach zajęć pozalekcyjnych.
9. Inne dodatki i premie — mogą to być dodatkowe wynagrodzenia przyznawane nauczycielom za wyjątkowe osiągnięcia, zaangażowanie w projekty edukacyjne, udział w konkursach, itp.
Wszystkie te składniki wynagrodzenia są objęte przepisami ustawy Karta Nauczyciela i stanowią koszty związane z art. 30 ust. 1 tej ustawy, które podlegają analizie w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli.

Request
W art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy Karta Nauczyciela stanowi się, że składnikiem wynagrodzenia nauczyciela są także "inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy". Czy takie składniki są także kosztem wynagrodzenia nauczyciela, czyli czy one także stanowią składnik wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli?

ChatGPT
Tak, "inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy", o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy Karta Nauczyciela, także stanowią składnik wynagrodzenia nauczyciela i są uwzględniane jako koszty wynagrodzeń nauczycieli. Składniki te obejmują różnego rodzaju dodatki, premie, nagrody, świadczenia socjalne, czy też inne korzyści wynikające z pracy nauczyciela, które nie są bezpośrednio związane z podstawowym wynagrodzeniem zasadniczym, dodatkami za wysługę lat czy dodatkami funkcyjnymi.
W praktyce "inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy" mogą obejmować np. dodatki za pracę w szczególnych warunkach, premie za osiągnięcie określonych celów edukacyjnych, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatki motywacyjne za wyróżniające się wyniki nauczania, czy też inne formy dodatkowego wynagrodzenia lub nagradzania nauczycieli za ich zaangażowanie i osiągnięcia.
Wszystkie te składniki są wliczane w koszty wynagrodzeń nauczycieli i podlegają analizie w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela.

Request  
Co to są "inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy" i czym się różnią od "świadczeń wynikających ze stosunku pracy"?

ChatGPT
"Świadczenia wynikające ze stosunku pracy" to ogólny termin obejmujący wszelkie korzyści i świadczenia, które pracownik otrzymuje w związku z wykonywanym przez niego pracą na podstawie umowy o pracę. Mogą to być różnego rodzaju dodatki, premie, nagrody, świadczenia socjalne, świadczenia zdrowotne, urlopy płatne itp.
Z drugiej strony, "inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy" to bardziej specyficzne pojęcie, które często jest stosowane w kontekście określonych ustaw, regulacji lub umów zbiorowych. W przypadku ustawy Karta Nauczyciela "inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy" są wymienione jako jeden ze składników wynagrodzenia nauczyciela w art. 30 ust. 1 pkt 4.
Różnica między tymi dwoma terminami może być subtelna i może zależeć od kontekstu, w jakim są używane. W niektórych przypadkach termin "świadczenia wynikające ze stosunku pracy" może być używany jako bardziej ogólny, obejmujący wszystkie korzyści wynikające z pracy, podczas gdy "inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy" mogą odnosić się do konkretnych składników wynagrodzenia określonych w danym akcie prawnym lub umowie.

Request  
Czy odprawa pośmiertna mieście się w pojęciu "innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy" w rozumieniu art. 30a ustawy Karta Nauczyciela?

ChatGPT
Zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, odprawa pośmiertna nie jest uznawana za składnik wynagrodzenia nauczyciela. Art. 30a ust. 1 mówi wyraźnie, że wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, obejmują jedynie wydatki związane z wynagrodzeniem nauczyciela oraz składniki wynagrodzenia, a także świadczenia i wypłaty pieniężne niebędące wynagrodzeniem.
Odprawa pośmiertna jest świadczeniem udzielanym w związku z zakończeniem stosunku pracy z powodu śmierci pracownika. W związku z tym odprawa pośmiertna nie jest uznawana za składnik wynagrodzenia nauczyciela i nie podlega analizie jako wydatek poniesiony na wynagrodzenia nauczycieli w rozumieniu art. 30a ustawy Karta Nauczyciela.

Request  
A odprawa emerytalna?

ChatGPT
Odprawa emerytalna także nie jest uznawana za składnik wynagrodzenia nauczyciela i nie podlega analizie jako wydatek poniesiony na wynagrodzenia nauczycieli w rozumieniu art. 30a ustawy Karta Nauczyciela.
Odprawa emerytalna jest świadczeniem przyznawanym pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę. Zgodnie z przepisami dotyczącymi Karty Nauczyciela, odprawa emerytalna nie jest uznawana za składnik wynagrodzenia, który podlega analizie w kontekście wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli w art. 30a. Oznacza to, że nie jest uwzględniana w obliczeniach związanych z analizą wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w danym okresie.
Ważne jest, aby odróżnić odprawę emerytalną od wynagrodzenia, które jest regularnym wynagrodzeniem za pracę, zazwyczaj otrzymywanym przez pracownika na bieżąco. Wynagrodzenie podlega analizie w ramach art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, ale odprawa emerytalna nie jest brana pod uwagę w tym kontekście.

Request  
Wymień wszystkie te "inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy", które mogą być kwalifikowane jako składniki wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli.

ChatGPT
"Inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy" to rozległe pojęcie obejmujące różnorodne dodatki i świadczenia, które pracownik otrzymuje w związku z wykonywaniem swojej pracy. W kontekście art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, składniki te nie stanowią wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli, które podlegają analizie. Jednakże, w celu zapewnienia pełnej informacji, wymienię niektóre z możliwych "innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy" dla nauczycieli:
1. Dodatki za wysługę lat.
2. Dodatki za pracę w warunkach szczególnych (np. praca w trudnych warunkach lub praca nocna).
3. Dodatki motywacyjne.
4. Dodatki za pracę w określonych placówkach (np. szkoły specjalne).
5. Dodatki związane z funkcją pełnioną przez nauczyciela (np. dyrektor szkoły).
6. Premie i nagrody za osiągnięte wyniki w pracy.
7. Świadczenia związane z zakupem środków do nauki i pracy (np. materiały dydaktyczne).
8. Świadczenia na cele socjalne (np. dofinansowanie wczasów pracowniczych).
9. Dodatki za pracę w określonych terminach (np. za pracę w weekendy).
10. Świadczenia związane z transportem służbowym.
Warto jednak podkreślić, że konkretny zakres "innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy" może różnić się w zależności od danego podmiotu zatrudniającego nauczycieli oraz obowiązujących regulacji prawnych i umów zbiorowych. Ważne jest, aby każdy podmiot publiczny odpowiednio dokumentował i kategoryzował świadczenia wynikające ze stosunku pracy dla celów analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.
---
no comments


Krzysztof Sługocki, 20.07.2023

Wyświetleń: 96 | Dodał: art30a | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Lipiec 2023  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2023
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz