Art. 30a KN
Poniedziałek, 2022-12-05, 06:11
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 204
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2016 » Październik » 12 » Nowa wersja "analizatora"
19:54
Nowa wersja "analizatora"

Udostępniona jest już nowa "wrześniowa" wersja "analizatora" [Analiza2016_0909.xlsm]. Nowa wersja została już wystarczająco przetestowana w wielu podmiotach; uzyskane opinie są pozytywne. W przypadku korzystania już (w minionych miesiącach) z narzędzi wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli - wystarczy jedynie zamienić plik dotychczasowy (Analiza2016_w*.xlsm na plik Analiza2016_w0909.xlsm); oczywiście nie należy w tym przypadku generować nowych plików gromadzenia danych w przypadku zgromadzenia już zasobów danych za minione miesiące. Oczywiście nowa wersja analizatora korzysta skutecznie z ewentualnie zgromadzonych już danych. Korzystanie z nowej wersji analizatora nie jest konieczne - jest jedynie zalecane.

Wprowadzono kilka poprawek będących wynikiem spostrzeżeń i oczekiwań dotychczasowych użytkowników oraz sugestii płynących ze strony kontrolujących; wprowadzono dodatkowe funkcjonalności i ułatwienia; dodano nowe raporty.

  • Arkusz [Pulpit] - zawiera funkcje, które mogą ułatwić i uprościć dokonanie analizy zwłaszcza w przypadkach ewentualnie dostrzeganej utraty funkcjonalności "analizatora";
  • Na poziomie "tworzenia listy plików do pobrania danych" następuje wstępna kontrola arkuszy gromadzenia danych pod kątem ewentualnego naruszenia struktury gromadzenia danych;
  • Symbolika realizacji pobierania danych do analizy została wzbogacona o dodatkowe pola informacyjne, które mogą mieć znaczenie w przypadku dokonywania analizy na dużych zbiorach danych (np. powyżej tysiąca nauczycieli);
  • W arkuszach wyliczania "miesięcznych struktur zatrudnienia" analizowana jest każda wyliczana wartość pod kątem ewentualności popełnienia błędów na poziomie gromadzenia danych (możliwe błędy są sugerowane poprzez dobór odpowiednich cech graficznych pól z wyliczanymi wartościami);
  • Jednorazowe dodatki uzupełniające mogą być wyliczane w proporcji do sum miesięcznych osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego poszczególnych nauczycieli lub w proporcji do średnich arytmetycznych miesięcznych osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego poszczególnych nauczycieli;
  • Graficzna prezentacja porównania wyliczanych jednorazowych dodatków uzupełniających umożliwia dostrzeganie ewentualnych nieprawidłowości na poziomie gromadzenia danych;
  • Rozbudowano system raportowania poprzez dodanie dodatkowych raportów oraz poprzez możliwość budowania raportów z podziałem na poszczególnych nauczycieli z zachowaniem podziału na podmioty oraz w połączeniu z możliwością dodawania do każdego raportu różnych dynamicznych wykresów;
  • System komunikatów został znacząco wzbogacony.


Kilka uwag dodatkowych:


Arkusz sprawozdania: jeżeli MEN do 12 grudnia nie opublikuje arkusza sprawozdania za rok 2016 lub w przypadku publikacji arkusza sprawozdania w wersji nieedytowalnej (są to sytuacje dość prawdopodobne) - zostanie tu udostępniony stosowny plik arkusza sprawozdania zgodny z bieżącym stanem prawnym (jeśli dojdzie do takiej sytuacji - wszystko dla wszystkich stron stosownych postępowań zostanie wyjaśnione we właściwy i pożądany sposób we właściwym czasie).


Liczba wiadomości jakie otrzymuję (analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, system informacji oświatowej, dotacja podręcznikowa; ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, ochrona wizerunku, prawo autorskie; zaawansowane zastosowania arkusza kalkulacyjnego,...) zaczyna ponownie przerastać moje możliwości oczekiwanie szybkiego, wystarczająco komunikatywnego i koniecznie eleganckiego językowo w formie i treści udzielania odpowiedzi - przepraszam, możliwym się staje to, że na wiele wiadomości i zawartych w nich pytań, sugestii, dociekań, analiz,... chyba przez najbliższe dwa, trzy miesiące nie odpowiem...; dlatego poniżej udostępniam w szczególności:


Narzędzia wspomagania dokonania analizy, zawierające aktualną wersję analizatora są dostępne pod adresami: http://egocki.pl/art30a/Analiza2016.exe lub alternatywnie http://egocki.pl/art30a/Analiza2016.zip...

Udostępniam pełną prezentację (w formacie edytowalnym), która jest częściowo wykorzystywana w czasie szkoleń; pełny skrypt zawierający treści szkoleniowe w postaci elektronicznej (uczestnik szkolenia otrzymuje treści szkoleniowe w formie wydrukowanej - zawierają treści niezbędne do właściwego przeprowadzenia szkolenia).


Skrót instrukcji obsługi aplikacji

Uwaga główna:
szczegółowe wyjaśnienia, prezentacje, pełny instruktaż obsługi i analizy przypadków są przedmiotem szkoleń; doświadczenie wskazuje, że niektóre kwestie są dość trudne do wyjaśnienia na przykład poprzez rozmowę telefoniczną...

Zawartość aplikacji stanowią pliki:
[Analiza2016_w0909.xlsm] – zawiera aplikację „Analizator”, czyli główne narzędzie dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli; wskazany plik obsługuje cztery różne metody dostępu i pobierania danych z baz danych (pliki gromadzenia danych) - wybór metody pobierania danych następuje w arkuszu [DanPar] (szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie są przedmiotem szkoleń); aktualna wersja oznaczona znakiem „w0909” reprezentuje stan możliwości dokonywania analizy z perspektywy 09.09.2016; kolejne wersje (jeśli zajdzie taka konieczność) „Analizatora” będą udostępniane w serwisie art30a.ucoz.pl (np. jeżeli powstanie nowa wersja w grudniu, to będzie dostępny plik np. „Analiza2016_1212_*.xlsm”, który należy umieścić w aktualnym folderze i używać do dokonywania analizy zamiast dotychczasowego pliku „analizatora”);
[Form_awn1.xlsx], [Form_awn1.xlsx], [Form_awn1.xlsx] – wzorcowe pliki gromadzenia danych; są potrzebne do wygenerowania pożądanej liczby plików gromadzenia danych w zależności od sposobu gromadzenia danych o wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli (z podziałem na nauczycieli lub bez…);
[Form_LNID.xlsx] – wzorcowy opcjonalny plik tworzenia list nauczycieli i ich identyfikatorów na potrzeby dokonywania analiz (opcja warta rozważenia w przypadku gdy gromadzenie danych następuje np. w szkole i plik gromadzenia danych jest przekazywany do organu prowadzącego…);
[Euklides.xlsx] – dodatkowe narzędzie ułatwiające ustalenie szczególnych wartości w trakcie gromadzenia danych w przypadku skomplikowanych warunków zatrudnienia nauczyciela…;
[sprawozdanie_art30a_2015.xlsx] – MENowski arkusz sprawozdania (znak „2015” oznacza, że jest to wersja przeznaczona na rok 2015; wersja przeznaczona na rok 2016 zostanie udostępniona po publikacji arkusza przez MEN – zwykle to następuje w listopadzie…).

Korzystanie z aplikacji zawartej w pliku [Analiza2016_w*.xlsm] wymaga stosowania oprogramowania arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (pożądana jest wersja 2007 lub wyższa).
Gromadzenie danych (informacji…) w plikach gromadzenia danych [awn*.xlsx] może być obsłużone poprzez zastosowanie oprogramowania arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (zalecana jest wersja 2007 lub wyższa) lub dowolnego innego (w szczególności bezpłatnego) oprogramowania typu „arkusz kalkulacyjny” zgodnego z obsługą formatu XLSX (np. LibreOffice Calc – zalecana wersja 5.0 lub wyższa).

Główna idea korzystania z aplikacji:
… gromadzenie danych następuje w wygenerowanych plikach gromadzenia danych [awn*.xlsx] (zalecane jest używanie osobnego pliku gromadzenia danych na każdy podmiot gromadzenia danych – podmiot, w którym są zatrudnieni nauczyciele, których wydatki na wynagrodzenia muszą brać udział w analizie…);
…organ prowadzący gromadzi dane (zbiorcze) i dokonuje analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli…  – zgromadzenie danych zbiorczych i dokonanie analizy oraz jej raportowanie następuje poprzez aplikację „Analizatora”…

Główne czynności obsługi:

•    wygenerować pliki gromadzenia danych w pożądanej liczbie najlepiej zbieżnej z liczbą podmiotów gromadzenia danych po wcześniejszym koniecznym sparametryzowaniu (skonfigurowaniu, ustaleniu) szczególnych wspólnych , spójnych i konsekwentnych miejscowo warunków gromadzenia danych i dokonywania analizy – obsługa arkusza [DanPar]; ustalenie: liczby plików i ich niepowtarzalnych nr identyfikujących, sposobu gromadzenia danych o wydatkach, metody obliczania struktury zatrudnienia i dokładności ich obliczeń (pozostałe szczególne parametry są ukryte i dostępne dla uczestników szkoleń – ewentualne użytkowanie tych szczególnych parametrów jest opcjonalne i nie ma decydującego wpływu na jakość i poprawność obliczeń); etap: [Utwórz pliki gromadzenia danych w zdanej liczbie]…
•    przekazać kopie wygenerowanych plików do podmiotów gromadzenia danych (jeżeli rzecz zachodzi w tego rodzaju strukturze organizacyjnej)…
•    …następuje zgromadzenie danych…
•    przekazanie plików (kopie) gromadzenia danych z podmiotów, które je zgromadziły do organu prowadzącego (jeżeli rzecz zachodzi w tego rodzaju strukturze organizacyjnej)…
•    ustalenie listy plików do pobrania danych (weryfikacja poprawności…); obsługa arkusza [Pliki]; wybór metody importu danych [DanPar]; etap: [Twórz listę plików do pobrania danych]]…
•    pobranie danych (weryfikacja poprawności…);  etap: [Pobierz dane i dokonaj wstępnych wyliczeń] oraz [Policz JDU]; obsługa arkuszy zbiorczych odpowiednio [a_NS] i [jdu_NS], [a_NK] i [jdu_NK], [a_NM] i [jdu_NM], [a_ND] i [jdu_ND] …
•    przygotowanie danych do sprawozdania i przeniesienie danych do formalnego arkusza „MENowskiego”; wygenerowanie arkusza „MENowskiego” (po jego opublikowaniu przez MEN)…
•    raportowanie


Narzędzia wspomagania dokonania analizy, prezentacja, skrypty szkoleniowe nie są przedmiotem sprzedaży; mogą być rozpowszechniane w zakresie objętym tematyką szkoleń na terenie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego właściwego dla podmiotu, którego przedstawiciel brał udział w szkoleniu (co powinno dać się ewentualnie w miarę takiej potrzeby wykazać stosownym dokumentem w stosownym postępowaniu). W udostępnionej prezentacji oraz skrypcie można dokonywać dowolnie zamierzonych zmian także w celu jej dalszego rozpowszechniania.


Jeżeli okaże się, że w roku 2017 także będzie obowiązywać zasada konieczności dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, to od teraz istnieją także dodatkowe następujące możliwości:

    Możliwość odpłatnego autorskiego i licencjonowanego udostępnienia pełnej dokumentacji (pełny opis i wyjaśnienia) kodów/skryptów VBA i SQL oraz zastosowanych funkcji, formuł i wszelkich innych obiektów do wykorzystania przez Państwa służby informatyczne - czuję ciężar mojej niezamierzonej pierwotnie odpowiedzialności i Państwa oczekiwań; rozwiązanie jest używane w całym kraju przez już kilka tysięcy podmiotów; a z drugiej strony dosięga mnie coraz dalej idące zniechęcenie wobec zajmowania się wybranymi aspektami prawa oświatowego... - proszę jednak te kwestie rozważać "na zimno"; nie ma pośpiechu; z dystansem proszę obserwować najbliższe zmiany prawa...
    Możliwość przygotowania odpłatnego dedykowanego rozwiązania dla danego podmiotu - pisząc najprościej, chodzi o to, aby zainteresowany podmiot mógł dysponować rozwiązaniem, które umożliwia pobranie danych z istniejących systemów kadrowo-płacowych bezpośrednio do plików gromadzenia danych narzędzia wspomagania dokonania analizy (nie zawsze jest to możliwe i nie zawsze opłacalne) - to również proszę rozważać "na zimno" i z właściwym wzmiankowanym wyżej dystansem...


...przepisy prawa są dostępne pod adresami: http://www.egocki.pl/art30a/ustawaKN30a.pdf i http://www.egocki.pl/art30a/rozpKN30a.pdf

Wyświetleń: 937 | Dodał: art30a | Tagi: jdu, analiza 2016 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Październik 2016  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2022
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz