Art. 30a KN
Piątek, 2022-12-02, 22:57
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 204
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2019 » Czerwiec » 6 » Projekt zmian ustawy – Karta Nauczyciela
22:16
Projekt zmian ustawy – Karta Nauczyciela

Dziś (06 czerwca) opublikowano poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (wnioskodawcą jest grupa posłów PiS; MK-020-1341/19). Projekt dotyczy podniesienia średniego wynagrodzenia nauczycieli, wprowadzenia nowego świadczenia na start dla nauczycieli stażystów, określenia minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo oraz skrócenia ścieżki awansu zawodowego.

Streszczam niżej projektowane zmiany w odniesieniu do analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz dokonuję wyboru projektowanych zmian w przepisach w związku z art. 30a. Projekt jest dostępny pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1341-2019/$file/8-020-1341-2019.pdf

W odniesieniu do obowiązku dokonywania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli:
(1) art. 30a nie ulega zmianie;
(2) zmieniają się warunki obliczeniowe w roku (za rok) 2019;
(3) nie zmieniają się zakres i możliwe sposoby gromadzenia danych na potrzebę dokonania analizy;
(4) Aplikacja Analiza2019 pozostaje aktualnym i adekwatnym narzędziem wspomagania dokonania analizy;
(5) w plikach gromadzenia danych przewidziano zmiany w związku ze wskazywanym projektem ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (za kilka/kilkanaście dni – po uchwaleniu zmian – zakres koniecznych czynności do wykonania zostanie dokładnie opisany i przedstawiony w serwisie art30a.ucoz.pl);
(6) zostanie również udostępniona nowa wersja pliku Analizatora, w której także zostaną uwzględnione najbliższe projektowane zmiany (obecna wersja [Analizator2019_w0304.xlsm] pozostaje tymczasem całkowicie wystarczającą – koniecznych ustawień będzie można także dokonać samodzielnie);

…i punkty najważniejsze – jak zwykle „diabeł” będzie tkwił w szczegółach…
(7) z perspektywy okresu, w którym trzeba będzie dokonać ostatecznej analizy i zrobić sprawozdanie, jak zwykle mnożą się kolejne problemy, zagadki, niejasności i nawet sprzeczności; na poziomie obecnego projektu zmian (łącznie z uzasadnieniem tych zmian) nie jest to dostrzegane; bardzo mocno widać, że jest tu bardziej realizowany pewien projekt polityczny i zagadnienia legislacyjne mają charakter drugorzędny; mogę się zakładać, że w obecnym stanie i stylu procedowania owe „dość wyraźne nieprawidłowości” nie zostaną wyrugowane – aby móc wygrać ewentualne zakłady, opiszę rzecz na wszelki wypadek po ogłoszeniu zmian; i znowu zaistnieje duże prawdopodobieństwo, że pewnych koniecznych zmian owszem dokona się, ale jak zwykle niemal w ostatniej chwili (czyli dopiero po właściwym nagłośnieniu tychże niejasności...);

(8) poniżej zawarto tu wybór tych projektowanych zmian, które mają związek z analizą wydatków na wynagrodzenia nauczycieli

Projekt z dnia 05.06.2019 r.
Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730) wprowadza się następujące zmiany:
11) w art. 30:
a) w ust. 1:
– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy,”,
– pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia, o którym mowa w art. 53a, i dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5.”,
b) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33–34a,”,
c) ust. 8 i 8a otrzymują brzmienie:
„8. Środki niezbędne na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis, o którym mowa w art. 53 ust. 1, środki na świadczenie, o którym mowa w art. 53a, oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych, o których mowa w art. 70a ust. 1, są zagwarantowane przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
8a. W przypadku szkół prowadzonych przez właściwych ministrów środki niezbędne na wynagrodzenia nauczycieli, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis, o którym mowa w art. 53 ust. 1, środki na świadczenie, o którym mowa w art. 53a, oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych, o których mowa w art. 70a ust. 1, są zagwarantowane w budżetach tych ministrów.”,
d) ust. 10 i 10a otrzymują brzmienie:
„10. Organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego mogą zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, ustalone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1, oraz minimalną wysokość dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy określoną w art. 34a ust. 2. Organy prowadzące mogą ponadto upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły, do przyznawania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1 lub podwyższonej przez organ prowadzący.
10a. Podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz minimalnej wysokości dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy określonej w art. 34a ust. 2 następuje w trybie określonym w ust. 6.”;
12) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu:
„Art. 34a. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy.
2. Minimalna wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 300 zł.”;

14) po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu:
„Art. 53a. 1. Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1.000 zł.
2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.
3. Nauczyciel stażysta pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, świadczenie, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.
4. Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego może otrzymać świadczenie na start w wysokości 1.000 zł nie więcej niż jeden raz w okresie całego zatrudnienia.
5. Świadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3.”;
21) w art. 91d pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) art. 6a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6, art. 9b ust. 3, 3a i 4 pkt 2 oraz ust. 6 i 7 pkt 1, art. 9f ust. 1, art. 9g ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 18 ust. 4 i 5, art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 2, art. 42 ust. 6a, art. 54 ust. 5, art. 63 ust. 2, art. 75 ust. 2a, art. 85s ust. 4, art. 85t ust. 1, 2 i 5 oraz art. 85z ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 – wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 76:
a) w pkt 20:
– w lit. a uchyla się tiret pierwsze,
– uchyla się lit. c,
b) uchyla się pkt 21;
2) w art. 123 uchyla się ust. 2 i 3;
3) uchyla się art. 133;
4) w art. 147 uchyla się pkt 5.
Art. 15. 1. W okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, zwiększa się o 9,6%.
2. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze zwiększeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w ust. 1, następuje nie później niż do dnia 30 września 2019 r., z wyrównaniem od dnia 1 września 2019 r.
3. Ilekroć w przepisach ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest mowa o średnim wynagrodzeniu nauczycieli, o którym mowa w art. 30 ust. 3, w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. należy przez to rozumieć średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, zwiększone o 9,6%.
4. W związku ze zwiększeniem, o którym mowa w ust. 1 i 2, do dotacji wypłacanych publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom na podstawie art. 15–16, art. 18, art. 20, art. 25 ust. 1–4 i 8, art. 28, art. 30, art. 31 ust. 1 i art. 40 ustawy zmienianej w art. 6, stosuje się art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 6, z tym że aktualizacji kwot dotacji dokonuje się do dnia 31 października 2019 r.


Krzysztof Sługocki, 06.06.2019

Wyświetleń: 845 | Dodał: art30a | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Czerwiec 2019  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2022
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz