Art. 30a KN
Czwartek, 2023-09-28, 02:09
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 212
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2023 » Sierpień » 3 » Zmiany w liczeniu średniorocznej struktury zatrudnienia
20:43
Zmiany w liczeniu średniorocznej struktury zatrudnienia

Wystarczy (choć, jak się okaże, nie będzie to wcale wystarczające) przyjrzeć się zmianom przepisów dotyczących liczenia (ustalania) „średniorocznej struktury zatrudnienia”.

(1) Skoro przepisy w analizowanym tu zakresie (tabela niżej) zmieniły się, to albo to oznacza, że zmienił się sposób liczenia „średniorocznej struktury zatrudnienia”, albo rozporządzeniodawca „udoskonalił” (poprawił, uczynił lepszym i jaśniejszym) opis sposobu liczenia „średniorocznej struktury zatrudnienia”, czyli podstawową kwestią i tak pozostaje pytanie: co tu się i po co zmieniło?

(2) W tego rodzaju dociekaniach istnieją określone zasady, w szczególności ta najbardziej fundamentalna zasada pozostaje wciąż taka sama, ta z § 10 zawartego w załączniku do rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”: „Do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami”.

Rozporządzenie (Dz. U. 2020 poz. 1303) w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

Rozporządzenie (Dz. U. 2022 poz. 2767) w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

§ 3. [Średnioroczna struktura zatrudnienia nauczycieli]

1. Średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli ustala się na podstawie średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z uwzględnieniem uzyskania przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego w danym roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy w danym roku obowiązuje więcej niż jedna kwota bazowa, o której mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli ustala się odrębnie dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot.

3. Nauczycieli, którzy w danym roku uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego, przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia uwzględnia się odpowiednio na stopniach awansu zawodowego proporcjonalnie do okresu pobierania wynagrodzenia na danym stopniu awansu zawodowego.

4. Przez liczbę etatów nauczycieli, o której mowa w ust. 1, rozumie się liczbę nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć).

5. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia, nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć na podstawie jednej umowy o pracę lub aktu mianowania uwzględnia się jako jeden etat. Przydzielone nauczycielowi godziny ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, stanowią godziny ponadwymiarowe, które nie są przeliczane na etaty.

6. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli uwzględnia się liczbę etatów nauczycieli w okresach, w których wypłacono im wynagrodzenie ze środków ujętych w planie finansowym szkoły, zgodnie z wymiarem zatrudnienia określonym w umowie o pracę lub w akcie mianowania.

7. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględnia się liczby etatów nauczycieli, proporcjonalnie do okresów, w których pobierali zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek opiekuńczy.

8. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględnia się, proporcjonalnie do okresów, w których nie wypłacono wynagrodzenia ze środków ujętych w planie finansowym szkoły, liczby etatów nauczycieli w okresach nieobecności w pracy, za czas których nie przysługuje wynagrodzenie.

9. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględnia się osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych na podstawie art. 15 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

 

§ 3. [Średnioroczna struktura zatrudnienia]

1. Średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli ustala się odrębnie dla nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego, zwanych dalej „nauczycielami początkującymi”, nauczycieli mianowanych i nauczycieli dyplomowanych, uwzględniając średnią liczbę etatów odpowiednio nauczycieli początkujących, nauczycieli mianowanych i nauczycieli dyplomowanych w okresie obowiązywania kwoty bazowej.

2. Średnią liczbę etatów, o której mowa w ust. 1, oblicza się dzieląc sumę liczby etatów odpowiednio nauczycieli początkujących, nauczycieli mianowanych i nauczycieli dyplomowanych zatrudnionych w poszczególnych miesiącach obowiązywania kwoty bazowej przez liczbę miesięcy obowiązywania kwoty bazowej.

3. Nauczyciela, który w danym roku uzyskał stopień nauczyciela mianowanego lub stopień nauczyciela dyplomowanego, uwzględnia się przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli jako odpowiednio nauczyciela początkującego, nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego, proporcjonalnie do okresu pobierania wynagrodzenia jako odpowiednio nauczyciel początkujący, nauczyciel mianowany lub nauczyciel dyplomowany.

4. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć na podstawie jednej umowy o pracę lub aktu mianowania uwzględnia się przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli jako jeden etat. Przydzielone temu nauczycielowi godziny ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a albo 7 ustawy nie są przeliczane na etaty.

5. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli:

1) uwzględnia się liczbę etatów nauczycieli w okresach, za które wypłacono im wynagrodzenie, zgodnie z wymiarem zatrudnienia określonym w umowie o pracę lub w akcie mianowania;

2) nie uwzględnia się liczby etatów nauczycieli, proporcjonalnie do okresów, w których pobierali świadczenia pieniężne, o których mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

(3) Do roku 2021 „średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli ustalało się na podstawie średniorocznej liczby etatów”. Obecnie „średnioroczną strukturę zatrudnienia” nauczycieli ustala się, uwzględniając „średnią liczbę etatów”. Z racji (2) nie da się twierdzić, że „średnioroczna liczba etatów” jest tym samym, czym jest „średnia liczba etatów”. Zwrot „na podstawie” także oznacza coś innego, niż zwrot „uwzględniając”; „na podstawie” oznacza, że „średnioroczną strukturę zatrudnienia” należy wyliczyć zdefiniowanym w prawie sposobem ze „średniorocznej liczby etatów”; „uwzględniając” oznacza, że „średnioroczną strukturę zatrudnienia” należy wyliczyć zdefiniowanym w prawie sposobem z – nie wiadomo czego, ale z uwzględnieniem „średniej liczby etatów”. Ponieważ jednak w tym nowym rozporządzeniu nie wskazuje się „na podstawie” czego, należy wyliczyć „średnioroczną strukturę zatrudnienia”, to znaczy, że nie ma innej możliwości (jednak z koniecznością pominięcia tu innych kwestii), jak twierdzić, że „uwzględniając” to jednak znaczy tyle, co „na podstawie”. Tworzenie przepisów prawa to jednak nie jest to samo, co tworzenie „poezji”, czyli swobodne stosowanie na przykład synonimów i pojęć podobnych mniej lub bardziej nie sprzyja rozumieniu tak tworzonych przepisów (czy rozporządzeniodawca ma o tym pojęcie?).

(4) Wychodzi więc na to, że o ile sposób liczenia wtedy i teraz jest zdefiniowany tak samo, to trzeba będzie także twierdzić, że „średnioroczna liczba etatów” jest tym samym, czym jest „średnia liczba etatów”. Co prawda będzie to wtedy sprzeczne z (2), więc chyba raczej taka tożsamość nie jest możliwa, a to by oznaczało fundamentalną zmianę w liczeniu „średniorocznej struktury zatrudnienia”.

(5) W minionym stanie prawnym definiowano, że „przez liczbę etatów nauczycieli, o której mowa w ust. 1, rozumie się liczbę nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć)”, ale nie definiowano czym była „średnioroczna liczba etatów” (jeśli prawodawca nie definiuje elementarnych pojęć i wymaga jednocześnie ich stosowania, to zobowiązany sam je musi sobie definiować, co jeszcze bardziej utrudnia konieczność stosowania takiego prawa).

(6) w obecnym stanie prawnym zdefiniowano „średnią liczbę etatów”, stanowiąc, że „oblicza się” ją „dzieląc sumę liczby etatów przez liczbę miesięcy obowiązywania kwoty bazowej”.

(7) Ciekawostka (z nowego stanu prawnego – w kontekście (2)): „średnioroczną strukturę zatrudnienia” się „ustala”, a „średnią liczbę etatów” się „oblicza”. Czyżby więc „ustalanie” nie oznaczało po prostu obliczania? To może „ustalać” to tyle, co na przykład „zgadywać” lub „zmyślać”?

(8) Czyli w minionym stanie prawnym trzeba było „ustalać” „średnioroczną strukturę zatrudnienia” „na podstawie” „liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć)”; a w nowym stanie prawnym „średnioroczną strukturę zatrudnienia” także się „ustala” uwzględniając obliczenie polegające na „dzieleniu sumy liczby etatów przez liczbę miesięcy”.

(9) Czy to jest to samo „ustalanie”? Nie wiadomo, bo „poeta” nie wyjaśnia w „rozporządzeniu”, czy „średnioroczna liczba etatów” to jest to samo, co „średnia liczba etatów” (tu ciągle pamiętając o (2)).

(10) „Poeta” jednak popełniał i popełnia błąd fundamentalny (dyskwalifikuje go już pewnie to, co wyżej, ale to, co zostanie wskazane teraz, to go dyskwalifikuje z grona „poetów” już na pewno i na zawsze — choć „poeta” tego nie wie). „Rozporządza” ów, że tą „średnioroczną strukturę zatrudnienia” to, tak czy inaczej, trzeba policzyć, czy też może „ustalić” na podstawie, czy też z uwzględnieniem liczby etatów (jako średniej lub jako średniorocznej). A stoi takie „rozporządzenie” przecież w całkowitej sprzeczności (i to od roku 2010) z ustawą. Bo w art. 30a stanowi się o konieczności przeprowadzania analizy „w odniesieniu średniorocznej struktury zatrudnienia”, której celem jest zbadanie, czy w danej grupie nauczycieli jest osiągane średnie wynagrodzenie, a jeżeli nie, to każdemu z osobna nauczycielowi w danej grupie nauczycieli ma być wyliczony i wypłacony „jednorazowy dodatek uzupełniający” w konsekwencji policzenia dla tej grupy nauczycieli różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli a iloczynem średniorocznej liczby etatów i średniego wynagrodzenia.

(11) Czyli „średnioroczna liczba etatów” (którą wbrew (2) w nowym stanie prawnym należy chyba kojarzyć ze „średnią liczbą etatów”) dotyczy danej grupy nauczycieli. Czyli żeby ją wyliczyć, należy najpierw wyliczyć dla każdego nauczyciela – no, już w związku z (2) nie może się to nazywać „średnią” lub „średnioroczną” liczbą etatu (rzecz wybitnie niekomunikatywna) – dla każdego nauczyciela „średnioroczną strukturę zatrudnienia” (każdego nauczyciela w tej grupie – pojęcie zatrudnienia kojarzone jest w prawie z pojedynczym nauczycielem). Żeby policzyć strukturę „średnioroczną” (czyli „średnią”) dla nauczyciela, to trzeba mieć jakieś dane do liczenia tej średniej. O tym „poeta” już nie ma żadnego pojęcia i w żadnym miejscu swego „rozporządzenia” o tym nie wspomina (tak naprawdę to wspomina, lecz w innym kontekście).

(12) Czyli najpierw należy (zgodnie z zapisami ustawy) policzyć cząstkowe struktury zatrudnienia dla każdego nauczyciela (z racji miesięcznego wynagradzania są to więc miesięczne struktury zatrudnienia). Potem w odniesieniu do danego roku (także w odniesieniu do okresu obowiązywania kwoty bazowej) należy policzyć średnią arytmetyczną (choć ta arytmetyczna akuratnie jest tu najmniej adekwatna, ale o tym „poeta” także nie ma pojęcia) i niech się w zgodności z prawem (i (2)) nazywa wtedy „średnioroczną strukturą zatrudnienia”, które jeżeli się zsumuje (i o tym „poeta” nie ma zielonego pojęcia też), to się da policzyć tym sposobem „średnioroczną liczbę etatów” (tak stanowi, choć wyjątkowo nie wprost, ustawa – choć według nowego rozporządzenia będzie to „średnia liczba etatów”).

(13) W „rozporządzeniu” jest jakoś inaczej?

Konkluzje

(1) No i co z tego, że rozporządzenie było i jest (a teraz nawet bardziej) sprzeczne z ustawą – a kogo to obchodzi; prędzej już wielu wielbicieli (często z musu, a nie z przyjemności) „poety” jest gotowych albo jakoś dziwacznie udowadniać, że jednak wszystko jest ok; choć częściej rzecz się pomija po prostu milczeniem (i należy przy tym pozostawać).

(2) No to jak to teraz wszystko liczyć? A tak jak dotąd. Bo jedyne, co wiadomo, to tyle, że liczyć trzeba dobrze (bo jak będzie policzone zgodnie z prawem, tym z „rozporządzenia”, to będzie źle).

(3) Czyli wystarczy używać powszechnie już od wielu lat akceptowanej i zalecanej tu aplikacji wspomagania przeprowadzania analizy i wszystko będzie ok. Właśnie tak.

(4) A po co o tym piszesz? Proces „dojrzewania” po stronie „poety” (i jego wyznawców i wielbicieli) jest bardzo trudny i długotrwały, ale jednak się dzieje. No i… A to nie jest wystarczająco przewidywalne, bo to żywioł taki jakiś jest.

(5) Czyli Czytelniku – przeczytałeś to wszystko aż do tego miejsca? I po co Ci to. Rób tak, jak robiłeś dotąd i już.

(6) Pomiędzy „starym” a „nowym” przepisem jest jeszcze kilka innych bardzo istotnych różnic (które mają wpływ na rozumienie rzeczy), ale chyba już tu dość o tym.


Krzysztof Sługocki, 03.08.2023

Wyświetleń: 139 | Dodał: art30a | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Sierpień 2023  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2023
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz