Art. 30a KN
Wtorek, 2022-12-06, 07:09
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 204
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2018 » Listopad » 26 » Osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego, stawka wynagrodzenia zasadniczego (A), wynagrodzenie zasadnicze, minimalna stawka...
12:15
Osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego, stawka wynagrodzenia zasadniczego (A), wynagrodzenie zasadnicze, minimalna stawka...

Ponownie powtarzają się problemy z koniecznością rozróżniania, na poziomie realizacji obowiązków wynikających z art. 30a, wynagrodzenia zasadniczego od stawki wynagrodzenia zasadniczego, a także od osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz od minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Nie dziwię się wcale, że nie jest to proste – nie wiem (i nie wnikam w to) jakie tu prawodawca (głównie reprezentowany przez MEN) miał intencje oraz czy ustanowienie jest zgodne z pierwotnymi intencjami, ale rzecz została ustanowiona i z poszanowaniem tego ustanowienia jest i ma być stosowana.

Cztery różne pojęcia! Czym owe są i jak się to liczy? W załączniku nr 1 do rozporządzenia (…w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – obecnie, z perspektywy daty powstania tej wiadomości, jest procedowana zmiana tego rozporządzenia https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317208) zatytułowanym „Sposób ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego”, z podtytułem „Sposób ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczyciela na danym stopniu awansu zawodowego”, w pkt. 1 zatytułowanym „Ustalanie osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia” zdefiniowano sposób wyliczania osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

Tekst zdefiniowanego sposobu wyliczania rozpoczyna się od zdania: „Dla każdego nauczyciela oddzielnie należy wyliczyć osobistą stawkę wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia…”. Dzięki temu zdaniu wiadomym się staje, że „ustalić” znaczy po prostu „wyliczyć”. Założyć jeszcze chyba należy, że „ustalić wysokość” to tyle, co „wyliczyć wartość”.

Ważnym jeszcze spostrzeżeniem jest to, że osobistą stawkę wynagrodzenia zasadniczego należy wyliczyć proporcjonalnie do okresu zatrudnienia. Spostrzeżenie to będzie istotne w związku z brzmieniem ust. 3 art. 30a ustawy Karata nauczyciela: „Kwota różnicy, o której mowa w ust. 2, jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie […] i wypłacana […] w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela […].” Wychodzi więc na to, że skoro osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego (w dalszej części tego tekstu będzie oznaczana symbolem „oswz”) zostanie wyliczona proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, to jednorazowy dodatek uzupełniający (dalej: „jdu”), który będzie ustalany (wyliczany!? – twórcy tych przepisów widać nie wiedzą, że liczby się liczy, a nie ustala? - kpina jest uzasadniona...) będzie istotnie wyliczany proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, skoro ma być wyliczany także proporcjonalnie do „oswz”.

Kolejnym bardzo ważnym spostrzeżeniem jest to, że „oswz” nie jest „wynagrodzeniem zasadniczym”; podobnie nie jest także „minimalną stawką wynagrodzenia zasadniczego” ani „podwyższoną minimalną stawką wynagrodzenia zasadniczego”. W wielu miejscach w kraju w wyniku czynności kontrolnych czyniono zarzut (ale to już chyba historia?), że osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego została źle ustalona (wyliczona) bo jest inna od wartości wynagrodzenia zasadniczego. Pisząc najprościej zarzut jest chybiony, choć dyskusyjną staje się rzeczą to, czy nie świadczy to dobrze o czyniącym taki zarzut (ale to już chyba historia?). Oto dowód, który należy uznać za konieczny i wystarczający na okoliczność twierdzenia, że „osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego” nie jest „wynagrodzeniem zasadniczym”: w rozporządzeniu w sprawie techniki prawodawczej, w § 10 załącznika do rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” stwierdza się: „Do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami.”. Ze względu na oczywistość i dosadność zacytowanego przepisu prawa komentarz wydaje się być zbędny.

No to jak policzyć wartość osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego? Dalej w rozporządzeniu stwierdza się, że wylicza się „oswz” według następującego wzoru: Sj = A x B x C. Równanie tak zapisane jest sprzeczne z poprzedzającym to równanie zdaniem: „Dla każdego nauczyciela oddzielnie należy wyliczyć…”. Skoro dla każdego nauczyciela „oddzielnie”, to równanie powinno chyba mieć formę następującą: Sj = Aj x Bj x Cj (albo przynajmniej S=A*B*C). Chyba, że chodzi o to, że dla każdego nauczyciela (j) wartość Sj ma być taka sama, ze względu na identyczne dla każdego nauczyciela wartości A, B i C. Ale w takim razie dlaczego „oddzielnie”? Jednak z wyjaśnień dotyczących wartości A, B i C wynika, że jednak mogą to być wartości różne dla poszczególnych nauczycieli – no cóż… taka malutka, kolejna, (jedna z licznych) niekonsekwencja w rozporządzeniu…
No to jak policzyć wartość osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego? …„A” to jest „stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela na pełnym etacie”; „B” to jest „tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela w przeliczeniu na pełny etat”; „C” to jest „okres zatrudnienia - czas, w którym nauczyciel był zatrudniony na danym stopniu awansu zawodowego i pobierał wynagrodzenie ze środków ujętych w planie finansowym szkoły w ciągu roku podlegającego analizie (np. jeżeli nauczyciel był zatrudniony i pobierał wynagrodzenie przez 5 miesięcy, wówczas C wynosi 5/12)”. Rzecz sprowadza się więc do konieczności zrozumienia co to jest owe „A”, „B” i „C”.

„C” jest okresem zatrudnienia. Ale z wyjaśnienia nie bardzo wynika to, czy jest to wartość odnoszona do roku, czy też może do innego niż rok okresu czasu. Aby równanie miało sens, to „B” (…i „A”) powinno się odnosić do takiego samego okresu czasu, jak „C”. „B” jest jednak wyjaśniane jako „tygodniowy” obowiązkowy wymiar godzin zajęć w przeliczeniu na pełny etat – czyli jakiś iloraz, ale czy na pewno w odniesieniu do tygodnia? Ponieważ „C” i „B” są dyskusyjne, to kluczem do zrozumienia iloczynu „A*B*C” będzie chyba wartość „A”. „A” jest definiowane jako stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela na pełnym etacie. Czyli „A” nie jest wynagrodzeniem zasadniczym (wynagrodzenie zasadnicze nie jest w prawie określane mianem „stawki”). „Stawką” wynagrodzenia zasadniczego jest „minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego” oraz „podwyższona minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego”. Chodzi więc chyba o to, że „A” jest generalnie „minimalną stawką wynagrodzenia zasadniczego”, ale „w paru” miejscach w kraju nie stosuje się owych „minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego”, lecz (w związku z art. 30 ust. 10 ustawy KN) właśnie „podwyższone minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego” i one wówczas stają się „stawkami wynagrodzenia zasadniczego”. No, jest to logicznie dość „pokrętne”, ale jednak …logiczne!

Na czym polega kluczowość wartości „A”? „A” jako minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego lub podwyższona minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego jest zawsze odnoszona do okresu miesiąca. Aby więc równanie „Sj = Aj x Bj x Cj” było sensowne, to wartość „B” oraz wartość „C” także muszą być odnoszone do okresu miesiąca – wówczas (Eureka!) iloczyn „B*C” staje się niczym innym, jak liczoną w odniesieniu do każdego kolejnego miesiąca: „strukturą zatrudnienia” w rozumieniu §3 ust. 5, 6, 7 i 8 rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania….

Wyjaśnienia tego, że iloczyn „tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela w przeliczeniu na pełny etat” oraz „okres zatrudnienia” w odniesieniu do miesiąca (w rozumieniu §3 ust. 5, 6, 7 i 8 rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania…) jest miesięczną strukturą zatrudnienia liczoną na potrzeby policzenia „średniorocznej struktury zatrudnienia”, liczoną na potrzeby policzenia „średniorocznej liczby etatów” – wyjaśnienia tego dotyczące – wymagają osobnego kolejnego wyjaśnienia… - ale to nie tu. To inna pouczająca "zabawa"!

Okazuje się więc, że:
•    osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego nie jest wynagrodzeniem zasadniczym;
•    osobistą stawkę wynagrodzenia zasadniczego wylicza się dla każdego nauczyciela w każdym miesiącu;
•    osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego jest iloczynem minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w danym miesiącu (lub podwyższonej minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego) i struktury zatrudnienia w tym miesiącu – jest jednak definiowana jednocześnie jako iloczyn trzech wartości „A*B*C” (w przykładzie poniżej zostaną wskazane konsekwencje takiej definicji).

Czyli w perspektywie konieczności gromadzenia danych – gromadzić należy dla każdego nauczyciela względem każdego miesiąca (w okresie bycia w stanie zatrudnienia) liczbowe informacje o „minimalnej stawce wynagrodzenia zasadniczego” – podkreślam – „minimalnej…!”, czyli w plikach gromadzenia danych (to informacja dla użytkowników zalecanej poprzez ten serwis Aplikacji wspomagania…), w plikach [awn*.xlsx], w arkuszach [ns], [nk], [nm], [nd] – gromadzi się dane (na zasadzie wyboru) o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego (a nie o wynagrodzeniu zasadniczym!).

Skoro jednak jednorazowy dodatek uzupełniający ma być wyliczany proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego, a nie proporcjonalnie do osobistych (np. dwunastu) stawek wynagrodzenia zasadniczego, to znaczy, że po policzeniu w każdym miesiącu osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego należy policzyć ich sumę lub wartość średnią (arytmetyczną) – ze względu na określenie zasady proporcjonalności w liczeniu jednorazowego dodatku uzupełniającego nie ma znaczenia to, czy będzie to suma, czy wartość średnia.

Przykład: nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem pedagogicznym; minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego („A”) – 3149,00 zł (tu jest to wartość właściwa w roku 2018 dla okresu styczeń – marzec); w danym miesiącu pracuje na 16/18 etatu („B”); okres zatrudnienia („C”) w rozumieniu §3 ust. 5, 6, 7 i 8 rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania… - jest równy 1. Struktura zatrudnienia („B*C”) jest równa 16/18*1, po koniecznym wskazanym w rozporządzeniu zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – 0,89. W błędnym rozumieniu wyliczenia osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego rozumianej jako iloczyn stawki wynagrodzenia zasadniczego (tu minimalna… 3149,00) i struktury zatrudnienia (0,89) wylicza się 3149*0,89=2802,61; prawidłowe wyliczenie („A*B*C”): 3109*16/18*1=2799,11. Rzecz wydaje się być dość oczywista, ale to tak stwierdzam li tylko z mojej „ograniczonej” perspektywy…

Osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego jest jednym z trudniejszych pojęć analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Sposób zdefiniowania tego pojęcia w ustawie i rozporządzeniu skłania do myślenia, że ten, kto to wymyślił i opisał treścią zwłaszcza owego rozporządzenia – chyba bardzo „nie lubi” tych, którzy muszą to prawo stosować.
Powyższą treść oparto na analogicznym opracowaniu z 12 listopada 2014 roku dostępnego pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/news/osobista_stawka_wynagrodzenia_zasadniczego/2014-11-12-20


Krzysztof Sługocki, 26.11.2018

Wyświetleń: 754 | Dodał: art30a | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Listopad 2018  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2022
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz