Art. 30a KN
Piątek, 2022-12-02, 20:40
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 204
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2017 » Sierpień » 1 » ...częste ostatnio kwestie w wymianie informacji
17:57
...częste ostatnio kwestie w wymianie informacji

W kilku minionych tygodniach jednym z najczęstszych komunikatów z Państwa strony było wyrażanie oczekiwań strony kontrolującej (RIO; w ramach dokonywanych właśnie czynności kontrolnych) skierowanych w stronę kompletnego i skutecznego wskazania i wyjaśnienia zasad, na podstawie których dokonywano po Państwa stronie analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w oparciu o wykorzystywane narzędzia. Lub pisząc prościej: „…a te narzędzia, to skąd, jak i dlaczego?”

Oczywiście żądanie (prośba) uczynienia tu stosownych wyjaśnień, w mojej ocenie jest zasadne; rozumiem podstawy prawne słuszności dokonania oceny w tym zakresie, choć zauważam, że w latach wcześniejszych pojawiało się takie żądanie raczej sporadycznie.

W odniesieniu do istnienia, funkcjonowania i korzystania z narzędzi wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w latach 2011-2016 - proszę uznać za właściwie wiążące, konieczne i wystarczające następujące wskazanie z mojej strony, które przekazałem już do tej pory w ramach licznych przypadków kontroli w całym kraju:
Narzędzia wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (których jestem autorem) w wersji „starej” (opartej jedynie o rozbudowane formuły arkuszowe bez kontroli poprawności danych, 2011-2013) oraz w wersji aktualnej w latach 2014-2016 (opartej o skrypty VBS, SQL i system kontroli poprawności danych i raportowania) były udostępniane w szczególności osobom (podmiotom - poprzez osoby te podmioty reprezentujące) biorącym udział w szkoleniach. Narzędzia były w szczególności także przedmiotem szkoleń.

Udostępnieniu we wskazanych latach (2011-2016) towarzyszyła następująca deklaracja (autora tych narzędzi - Krzysztof Sługocki):
"Proszę całkowicie swobodnie i dowolnie, w rozumieniu uwag zawartych dalej w tej treści, wykorzystać narzędzia/arkusze wspomagania wykonania obowiązków wynikających z art. 30a KN. Narzędzia są dołączane do szkoleń oraz obecnie są udostępnione ze wskazanych wyżej źródeł; nie są przedmiotem sprzedaży; mogą być rozpowszechniane w zakresie objętym tematyką szkoleń na terenie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego właściwego dla podmiotu, którego przedstawiciel brał udział w szkoleniu (co powinno dać się ewentualnie w miarę takiej potrzeby wykazać stosownym dokumentem w stosownym postępowaniu), bez żadnych zobowiązań wobec autora przedmiotu rozpowszechnienia (autorem rozwiązania jest autor tej wiadomości). Narzędzia są aplikacjami oprogramowania arkusza kalkulacyjnego MS Excel (pożądaną wersją arkusza jest wersja 2007 i wyższa). Wynikająca ze wskazanych wyżej definicji możliwość dowolnego wykorzystania po Państwa stronie tych narzędzi, nie rodzi żadnej konieczności wykazania się dowodem zakupu lub licencji (oczywiście licencja dotycząca MS Office/MS Excel pozostaje koniecznością).
Rozwiązanie rozpowszechniam deklarując zgodność z typem licencjowania: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/"

Taka informacja była i jest w szczególności dostępna pod adresem (na końcu tekstu): http://art30a.ucoz.pl/index/narzedzia_analizy/0-9

W roku 2017 obowiązują "bardziej formalne" ramy – szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie są dostępne np. pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/news/dwie_istotne_i_powtarzajace_sie_kwestie/2017-06-11-89

Istnieje obecnie po mojej stronie mocny zamiar (nie jest to jeszcze żaden konkretny plan) organizowania szkoleń w okresie jesieni (takie szkolenia były już organizowane w okresie wiosennym), gdzie uczestnicy szkoleń uzyskują prawo do użytkowania narzędzi (obecnie zwanych Aplikacją…). Na ewentualną możliwość realizacji wspomnianego zamiaru będą miały wpływ moje nowe zobowiązania oraz niektóre działania po stronie MEN (analizy za rok 2017 na pewno trzeba będzie dokonywać - dowód w tym zakresie jest trywialny - ale czy i jak się zmieni mechanizm..., tu jest chyba jakiś "chytry plan" po stronie MEN...).

Jeżeli zatem pojawi się plan szkoleń (może to nastąpić najwcześniej w drugiej dekadzie sierpnia) - będziecie Państwo poinformowani o ewentualnych terminach szkoleń (jeżeli Państwa adres e-mail jest zawarty w bazie danych powiadomień dotyczących art. 30a KN)...; właściwa informacja będzie także dostępna w serwisie http://art30a.ucoz.pl/

Jak wspomniałem wyżej, z szerokiego dostępnego mi zakresu wskazywanych czynności kontrolnych dokonywanych "tu i ówdzie", w różnych miejscach w kraju, wynika, że zaistniała konieczność stosowania koniecznego "nowego elementu" w procesie dokonywania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, przy założeniu wykorzystywania proponowanego z mojej strony narzędzia wspomagania - rzecz zamyka się w znaczeniu słowa "licencja". Licencja jest wyrazem uzyskania prawa do użytkowania zalecanych narzędzi w ramach postanowień zawartych w tej licencji; w ramach tychże postanowień kształtowany jest także w szczególności charakter i zakres wzajemnych zobowiązań (między innymi licencjodawcy wobec licencjobiorcy).

Do tej pory Aplikacja wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli była po prostu udostępniana uczestnikom szkoleń. Obecnie, pisząc krótko - zaistniał stan nowego wymogu, który musi być stosownie sformalizowany. Zaproponowano, co do zasady, dwa możliwe formalizmy (tu zakładam, że wątek korzystania z Aplikacji po Państwa stronie jest oczekiwanie zasadny): nabycie licencji w wyniku udziału w szkoleniu (i w ramach poniesionego kosztu za szkolenie); lub nabycie licencji bez udziału w szkoleniu w wyniku zawarcia umowy licencyjnej (której najważniejszą treścią jest treść licencji).

Szczegółowy opis i porównanie są dostępne np. pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/news/dwie_istotne_i_powtarzajace_sie_kwestie/2017-06-11-89
Rzecz jest tak "ułożona", aby poniesiony koszt w wyniku zawarcia umowy licencyjnej był zwykle mniejszy od kosztu wzięcia udziału w szkoleniu.
Proponuję, co do zasady, (tu pozwalam sobie z kolei zakładać, że tematyka art. 30a KN nie jest dla Państwa obca) nabycie Licencji poprzez zawarcie umowy licencyjnej. A w przypadku chęci wzięcia udziału w ewentualnym przyszłym szkoleniu – proszę poczekać do koniecznego tu właściwego wyklarowania się wszystkich aspektów możliwości i sensowności zorganizowania tego rodzaju zdarzeń.

Z postanowień zawartych w Licencji (do której konieczności stosowania jestem obecnie formalnie zobowiązany) wynika, że Aplikacja (w wersji pełnej i aktualnej) jest udostępniana podmiotowi w roku 2017 w szczególności w ramach uczestnictwa w szkoleniu w roku 2017 lub jest udostępniana w wyniku zawarcia Umowy Licencyjnej.

Przypuszczam, że cały ten "zachód" z tą licencją... - byłby zbędny, ale proponowana z mojej strony aplikacja wspomagania dokonywania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli jest obecnie wykorzystywana na tak nieoczekiwanie dużą skalę (także w wielu aspektach), że przestała już być jedynie dodatkiem do minionych szkoleń - stała się samodzielnym bytem podlegającym koniecznym regułom. Dodatkowo na bazie lub za przykładem tej Aplikacji przygotowuję obecnie na zlecenie inne narzędzia w innych celach, gdzie najpierw wymagano klarownej sytuacji pod względem prawnym w rozumieniu prawa autorskiego i ogólnie ochrony praw majątkowych.

Proszę rzecz "na zimno" rozważyć (wspomagając się informacjami zawartymi w zasobie http://art30a.ucoz.pl/); proszę zapoznać się (co wydaje się być zasadnym) z treścią licencji lub umowy licencyjnej (http://art30a.ucoz.pl/news/prawo_do_uzytkowania_aplikacji_licencja_lub_umowa_licencyjna/2017-02-12-80); proszę podjąć najbardziej akuratną dla siebie decyzję.

Jeżeli w jakiejś kwestii jestem powyżej mało komunikatywny - pozostaję do Państwa dyspozycji na przykład poprzez rozmowę telefoniczną lub wymianę informacji poprzez pocztę elektroniczną (Krzysztof.Slugocki@gmail.com).

Aplikację wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (2017) bez „licencji” można pobrać w szczególności poprzez stronę http://art30a.ucoz.pl/index/narzedzia_analizy/0-9
Narzędzia będą wówczas funkcjonować z komunikatem "brak licencji"; będzie można wygenerować pożądaną liczbę plików gromadzenia danych; można gromadzić dane w plikach gromadzenia danych - w tym zakresie nie będzie żadnych ograniczeń; ograniczenia (mające charakter losowy) ujawnią się dopiero na poziomie dokonywania analizy na podstawie zgromadzonych danych (na przykład pojawi się ograniczenie, że nie da się dokonać analizy za wszystkich nauczycieli, za których zgromadzono dane...). Lub pisząc inaczej: możliwe, że po Państwa stronie istnieje już potrzeba zgromadzenia danych, ale nabycie Licencji nie jest jeszcze możliwe - można zatem skorzystać z opisanego wyżej udostępnienia, zgromadzić dane, a Licencję można uzyskać w późniejszym możliwym terminie w jednym z dwóch wskazanych trybów nabycia...

W perspektywie czynności kontrolnych roku 2017 (i zapewne kolejnych) - udostępniam od teraz dodatkowo edytowalną kopię treści zawieranej umowy licencyjnej (http://egocki.pl/art30a/UmowaLicencyjnaT.docx); zgodnie z własnym uznaniem, potrzebami i celami proszę swobodnie wykorzystać dołączoną treść w celu ewentualnego wytworzenia i/lub uzupełnienia posiadanej dokumentacji - treść umowy licencyjnej powstała w ramach licznych z Państwem konsultacji i przy Państwa udziale. Chodzić tu może o stosowne uzupełnienia polityki rachunkowości i/lub polityki bezpieczeństwa… Można także wykorzystać treści zawarte w pełnej wersji skryptu pomocy (http://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2017_w0901_20170306.docx także udostępnianej w wersji edytowalnej).

W „skrajnym przypadku” (nie ma w tej chwili potrzeby definiowania tejże skrajności) istnieje także możliwość przekazania (także na prośbę podmiotów uprawnionych do kontrolowania) dokumentacji kodów/skryptów VBA/SQL na zasadach wynikających w szczególności z zawieranej Umowy Licencyjnej.

W trakcie koniecznych testów jest już kolejna, bardziej zaawansowana wersja narzędzi/Aplikacji, wyposażona w funkcjonalności, które najprawdopodobniej wynikną ze zmiany przepisów wykonawczych w zakresie nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Istotą nowej wersji jest to, że nie będzie potrzeby gromadzenia danych „od nowa” (tu jednak może się stać dominującą obecnie hipoteza, że nie będzie istotnie potrzeby gromadzenia danych „od nowa” przy założeniu, że obecnie są gromadzone już z podziałem na nauczycieli oraz podmioty gromadzenia danych z uwzględnieniem zmian w strukturach organizacyjnych tych podmiotów…).

Dodatkowo – istnieje możliwość przygotowania „dedykowanego” rozwiązania/narzędzi zgodnych co do zakresu funkcjonalnego z modelem „starych narzędzi” (tych „z kolorowymi tabelami”). To jednak przy założeniu, że wskazywane rozporządzenie nie ulegnie zmianie – wskazuję nieśmiało, że jednak chyba stanie się inaczej.


Krzysztof Sługocki, 01.08.2017

Wyświetleń: 570 | Dodał: art30a | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Sierpień 2017  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2022
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz