Art. 30a KN
Wtorek, 2022-12-06, 05:35
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 204
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2019 » Październik » 3 » Nowe aspekty rozstrzygania tego, co uznawać za wydatki
11:27
Nowe aspekty rozstrzygania tego, co uznawać za wydatki

Już w tytule pojawia się tu dość znaczący akcent – „uznawać” – tak, niektóre kwestie tu niżej przedstawione w wybranych okolicznościach będą raczej wyrazem „uznania” niż wyrazem twierdzenia, że zastosowano we właściwy sposób właściwe przepisy prawa. I niech tu nad wszystkim, co niżej, góruje zasada: „postępować w interesie jednostki samorządu terytorialnego”. Tekst zawarty poniżej nie będzie łatwy dla osób nie będących „weteranami" pojmowania i stosowania art. 30a.

Jest już chyba dość powszechnie wiadome i wystarczająco uświadomione to, że w analizie wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli nie dokonuje się analizy wynagrodzeń nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń, lecz dokonuje się analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia w odniesieniu do średnich wynagrodzeń – średnich wynagrodzeń definiowanych obecnie poprzez art. 30a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) oraz art. 14 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287). Pewnie jest już także powszechnie wiadome i wystarczająco uświadomione i to, że wydatek poniesiony na wynagrodzenie nauczyciela nie jest tożsamy z wynagrodzeniem nauczyciela.

Wynagrodzenie nauczyciela definiuje art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (zmienił się), a pojęcie wydatku na wynagrodzenia nauczycieli definiuje pkt 4 w części nazwanej „Objaśnienia” zawartej w „Załączniku nr 2” („WZÓR – Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego”) do rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010 r. nr 6 poz. 35; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2018 r., poz. 2361), która to definicja wkrótce będzie zawarta w pkt 3 części nazwanej „Objaśnienia” zawartej w „Załączniku nr 3 do rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (obecnie projekt z dnia 16 września 2019 r.; https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325206).

Obecnie:

„4. Wydatki poniesione na wynagrodzenia (kol. 9)

Są to wyłącznie wydatki poniesione w roku podlegającym analizie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę. Nie uwzględnia się wydatków poniesionych na wynagrodzenia osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych na podstawie art. 15 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245).”

Będzie:

„3. Wydatki poniesione na wynagrodzenia (kol. 8)

Są to wyłącznie wydatki poniesione w roku 2019 z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę. Nie uwzględnia się wydatków poniesionych na wynagrodzenia osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych na podstawie art. 15 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.”

Istota pojmowania wydatków nie zmienia się: „Są to wyłącznie wydatki poniesione w roku 2019 (w roku podlegającym analizie) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę.”.

I teraz, jeżeli czytelnik dotrwał w przekopaniu się przez powyższe (kto i dla kogo pisze takie przepisy w taki „sympatyczny” sposób) to oto parę niespodzianek.

W zmienionym art. 30 ust. 1 [Wynagrodzenie nauczyciela]:

„Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z:

1) wynagrodzenia zasadniczego;

2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy,

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia, o którym mowa w art. 53a, i dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5.”.

Gdzie Art. 30 ust. 1 pkt 2 i 4 w brzmieniach dotyczących „dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy” oraz „świadczenia, o którym mowa w art. 53a” zostały ustalone przez art. 1 pkt 11 lit. a) ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287). Zmiana weszła w życie 1 września 2019 r.

Jednocześnie w tymże art. 53a [Świadczenie wypłacane nauczycielowi stażyście]  stanowi się, że „5. Świadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3.”. Czyli „świadczenie na start w wysokości 1000 zł” nie „uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3.”.

Ale w art. 30 ust. 3 („Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla: 1) nauczyciela stażysty – 100%, 2) nauczyciela kontraktowego – 111%, 3) nauczyciela mianowanego – 144%, 4) nauczyciela dyplomowanego – 184% – kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.”) nie ma mowy o „obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli”. Owszem, w innym miejscu (Art. 30a. [Analiza poniesionych w poprzednim roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli] „1. W terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.”) jest mowa o „poniesionych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli”.

Czy „obliczanie kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli” jest tym samym, czym jest „analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli”? „Uznajmy”, że tak.

Czyli – przy takim uznaniu – „świadczenie na start w wysokości 1000 zł” nie jest składnikiem wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w analizie tych wydatków w rozumieniu art. 30a. Nie jest, nie dlatego, że w art. 30 ust. 1 stanowi się „z wyłączeniem świadczenia, o którym mowa w art. 53a”, lecz dlatego, że w art. 53a: „Świadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3.”.

W art. 30 ust. 1 stanowi się analogicznie także, że „4) […], z wyłączeniem […] dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5.”.

Ale w tymże art. 54 [Dodatek dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców]: „5. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr.” – nie ma analogicznego zapisu do tego zawartego w art. 53a: „Świadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3.”.

Czyli nie ma zapisu na przykład brzmiącego tak w art. 54: „Dodatek, o którym mowa w ust. 5, nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3.” Lub jakoś podobnie.

Prawodawca (tu reprezentowany prze MEN) jest mądry, spójny i racjonalny i tak prawo stanowi, że pola możliwych uznaniowości zawęża do zera.

Proszę na to, co wyżej nałożyć dodatkowo dawno już wyłuskany aspekt kolejny - http://art30a.ucoz.pl/news/wydatki_poniesione_na_wynagrodzenia/2018-09-26-126 i sformułować pytania co najmniej następujące:

Pytanie „zaczepka” – Czy „świadczenie na start w wysokości 1000 zł” na pewno nie jest składnikiem wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli?

Kwestia poważna – Czy dodatek, o którym mowa w art. 54 ust. 5 jest, czy nie jest składnikiem wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli?

Kwestia dodatkowa – Czy „świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych” na pewno nie są składnikiem wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli? Są? A to które kryterium definicji wydatków: „Są to wyłącznie wydatki poniesione w roku 2019 z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę.” wyklucza te złotówki z wydatków? – „wyłącznie wydatki poniesione na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1”? Być może tak, ale wtedy wskazane zdanie powinno brzmieć: „wyłącznie wydatki poniesione na wynagrodzenia w składnikach wynagrodzenia nauczyciela wskazanych w art. 30 ust. 1” – bo inaczej, to kwestia uznania pozostaje czy chodzi o składniki wynagrodzenia nauczyciela, czy chodzi o składniki przepisu art. 30a ust. 1.

Pytanie ekstra: „świadczenia wynikające ze stosunku pracy” są składnikiem wynagrodzenia nauczyciela, czyli są jednocześnie składnikiem wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczyciela. A jeżeli jakieś „świadczenia wynikające ze stosunku pracy” nie są składnikiem wydatków, to jakie kryterium spośród wymienionych w definicji wydatków o tym rozstrzyga? Kryterium „paragrafu” tam wszak nie ma, a i zwrotu na przykład „w szczególności” poprzedzającego katalog kryteriów brak.

Odpowiedzi konieczne i wystarczające padają w czasie szkoleń.


Krzysztof Sługocki, 03.10.2019

Wyświetleń: 342 | Dodał: art30a | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Październik 2019  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2022
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz