Art. 30a KN
Piątek, 2022-12-02, 21:19
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 204
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2019 » Październik » 6 » Kontrole - pojmowanie art. 30a tu i ówdzie zmienia się o „+”
20:48
Kontrole - pojmowanie art. 30a tu i ówdzie zmienia się o „+”

Nie wiem z czego to wynika, ale analogicznie do tego, co było kilka lat temu, otrzymuję więcej sygnałów o „problematycznych kontrolach” – więcej niż podpowiada mi analiza bieżącego stanu i trendów w pojmowaniu obowiązków wynikających z art. 30a (w powiązaniu z właściwymi tu przepisami wykonawczymi). Mogę jedynie przypuszczać (nie będę tego sprawdzał), że może jest to wynikiem „ruchów kadrowych” po stronie podmiotów uprawnionych do kontrolowania lub może zwiększaniem stanu zatrudnienia (ale z jakich powodów?) – czyli w konsekwencji zaistnienia stanu konieczności zrozumienia trudnych kontekstów, aspektów i niuansów analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli?

Pojmuję potrzebę dokonywania tu kontroli. Poznałem już tu nawet różne skrajności (bardzo rzadkie jest obecnie „zjawisko skrajności”). Od kompletnie chybionych (pisząc najukładniej) wskazań pokontrolnych do całkowicie „z kosmosu chyba wziętej” analizy o dość twórczym i natchnionym charakterze, ale uznawanej za poprawną. Dlaczego tak trudno przebija się ta prosta myśl, że „Kontrolujący także może albo czegoś nie wiedzieć, albo paru rzeczy nie być świadomym, albo nawet zwyczajnie może się pomylić – a w skrajnych przypadkach wszystkie te składowe mogą zajść nawet jednocześnie”?

Z drugiej strony od dawna jest wiadomym, że pojmowanie obowiązków wynikających z art. 30a zmienia się o „+” (wpisuje się to w ogół obecnych trendów pojmowania wielu rzeczy). Mamy teraz do czynienia z „komplikacją +”, „uznaniowością +” i „brakiem precyzji +”. Z drugiej strony równie wiadomym jest, że bieżący stan pojmowania art. 30a jest głównie konsekwencją… licznych kontroli, a kontrole owe od kilku lat jednak zdecydowanie cechuje: ostrożność, zrozumienie i tolerancja po stronie kontrolujących. Ale (z mojej perspektywy dociekań bardzo to widać) i także utrwalają się „jakieś regionalizmy”. No i prawda – zdarzają się „problematyczne” kontrole.

Zacytuję tu wybrane fragmenty kilku z mych komentarzy (jest to kompilacja z kilku różnych kontroli) do kilku z takich ostatnich „problematycznych kontroli”. Rzecz, moim zdaniem, wielce pouczająca – chodzi oczywiście o „spostrzeżenia” poczynione po stronie Kontrolującego (wyrugowałem z tekstu wszelkie informacje mogące sugerować gdzie, kiedy i kogo kontrola dotyczyła oraz kto dokonywał kontroli).

„[…]

Proszę mi wybaczyć wymowę ostatniego zawartego w tej wiadomości zdania, ale z racji doświadczenia, wiedzy i umiejętności – opiszę rzecz po swojemu (szczypta ironii i sarkazmu dodaje właściwego „blasku” i wymaga wielce pożądanego dystansu do opisywanych kwestii po każdej ze stron). A bronić tu będę musiał i Pani i Kontrolującego.

[…]

Z niektórymi kwestiami podnoszonymi przez Kontrolującego nie da się pogodzić, do niektórych, z powodu błędnych terminów (pojęć w prawie nie będących zdefiniowanymi) stosowanych przez Kontrolującego, trudno jednoznacznie się odnieść; względem niektórych kwestii jest za mało informacji. Mamy tu raczej do czynienia „ze specyficznie i tradycyjnie dla przedmiotu kontroli, jakim jest art. 30a – dość zabawnym w swej istocie tekstem”, tu „protokołem pokontrolnym” nazywanym – choć oczywiście rodzaj pewnej „zabawy” jest tu tylko po mojej stronie. Proszę mieć dystans do wskazywanych kwestii – nie sądzę, że obiektywnie popełniono po Pani stronie wskazywane przez Kontrolującego błędy. Raczej mamy tu do czynienia z charakterystycznym dla przedmiotu kontroli „domniemaniem zaistnienia nieprawidłowości”; a używane w wielu odmianach gramatycznych i kontekstach zwroty: „nieprawidłowe, bezpodstawne, błędne,…” – okaże się zbyt pochopnym niemal „nadużyciem”. Z drugiej strony – od dawna jest wiadomym, że dla Kontrolujących, przedmiot kontroli w opisywanym tu zakresie także nie wydaje się być prostym.

Kontrolujący: „Ustalone przez kontrolowaną jednostkę średnioroczne zatrudnienie nauczycieli […]”

„Ustalone”, czyli policzone (wyliczone, obliczone,…) jednak zostało – nie „średnioroczne zatrudnienie nauczycieli”, lecz „średnioroczna liczba etatów nauczycieli” (tu zgodnie z art. 30a ust. 2: „W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń, […] organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli […], a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli […] oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, […].”) oraz w zgodności z właściwymi przepisami wykonawczymi (rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń […]; tu dalej: Rozporządzenie).

Utożsamianie „średniorocznej liczby etatów” z niezdefiniowanym w prawie (prawie tu koniecznie tylko adekwatnym dla „przeprowadzenia analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli”) pojęciem „średnioroczne zatrudnienie” (utożsamianym jednocześnie przez Kontrolującego w tabeli […] ze – także nie będącą zdefiniowaną – „średnią liczbą etatów”) może prowadzić do nieuprawnionych nadinterpretacji lub błędnej interpretacji właściwych tu przepisów prawa, lub nieadekwatnego do właściwych przepisów prawa uzasadniania i wnioskowania, lub w szczególności do braku możliwości udzielenia wyjaśnień zgodnych z właściwymi przepisami prawa.

…prawie tu koniecznie tylko adekwatnym dla „przeprowadzenia analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli” – ten zwrot jakoś ciągle nie jest powszechnie akceptowany…

Kontrolujący: „Analizą objęto prawidłowość ustalania etatów […]”

Kontrolowana jednostka nie „ustalała” etatów, lecz miesięczne struktury zatrudnienia dla każdego nauczyciela, średnioroczne struktury zatrudnienia dla każdego nauczyciela (średnie arytmetyczne […] – zgodnie z Rozporządzeniem) oraz średnioroczne liczby etatów dla danych grup awansu zawodowego. Co więc w swej istocie kontrolowano – oczywiście nie trudno się domyślać, ale w tak czynionych domysłach można albo popełnić błędy, albo chcąc się odnieść do zarzutów, nie uda się wskazać stosownych podstaw prawnych lub przekroczy się granice czynienia adekwatnych wyjaśnień? Na przykład tu na pytanie: czy prawidłowo ustalono etaty? Nie jest właściwą ani odpowiedź „tak”, ani odpowiedź „nie” – a wszelkie wyjaśnienia na „tak” lub „nie” będą właśnie nieadekwatne wprost proporcjonalnie do nieadekwatności zarzutów traktujących o „nieprawidłowości”.

[…]

Kontrolujący: „W wydatkach faktycznie poniesionych na wynagrodzenia w 2018 r. nie ujęto pochodnych od wynagrodzeń za XII 2017 r. zrealizowanych w styczniu 2018 r. […]”

Na podstawie dostępnego tekstu (część „protokołu kontroli”) trudno się do tego odnieść – w cytowanym tu fragmencie następuje odniesienie do „załącznika […] do protokołu kontroli”; może z jego udziałem, rzecz staje się jaśniejsza… Ale wskazać tu należy (trudno jednak orzec, czy czynione tu wskazanie jest adekwatne do opisywanego w protokole „uchybienia”), że w przepisie definiującym pojęcie „wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli” (pojęcie wydatku na wynagrodzenia nauczycieli definiuje pkt 4 w części nazwanej „Objaśnienia” zawartej w „Załączniku nr 2”; „WZÓR – Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli […]” do Rozporządzenia): „Wydatki poniesione na wynagrodzenia […] Są to wyłącznie wydatki poniesione w roku podlegającym analizie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę.”. Proszę zauważyć: „bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę” i poza tym wskazaniem nic tu więcej napisać się nie da – zbyt mało informacji w znaczeniu pytania: „a o co tu chodziło Kontrolującemu?”.

Kontrolujący: „Zasadą jest, że pochodne regulowane są w tym samym miesiącu, którego dotyczy wydatek na wynagrodzenie”

Zasadą? – Czyli czym – czy chodzi tu o „zwyczaj”, „przyzwyczajenie”, „pogląd”, „pobożne życzenie”, czy też może o „normę prawną” – a jeśli mowa jest o „zasadzie wynikającej z przepisu prawa”, to z jakiego…? Dlaczego nie przywołano tego przepisu?

[…]

Kontrolujący: „W grupie nauczycieli dyplomowanych, w okresie […] wykazano średnioroczną strukturę zatrudnienia jako 81,47 etatów.”

„Średnioroczna struktura zatrudnienia” jest wartością (zgodnie z Rozporządzeniem) charakteryzującą (w przeprowadzaniu analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli) jednego nauczyciela; „grupę nauczycieli dyplomowanych” może charakteryzować „średnioroczna liczba etatów”. Dodatkowo – ani „średnioroczna struktura zatrudnienia”, ani „średnioroczna liczba etatów” nie jest miarą liczby etatów (tego „nie mierzy się” w etatach; liczba ta nie jest odpowiedzią na pytanie: ile jest etatów?) – jest to liczba bezwymiarowa.

[…]

Kontrolujący: „Ustalono, iż zastosowano bezpodstawnie regułę zawartą w dyspozycji pkt. 2 objaśnienia do rozporządzenia […], określającą, iż ustalając średnioroczną liczbę etatów, w przypadku nauczyciela, który przez część miesiąca pobierał zasiłek lub inne świadczenie z ZUS, za miesiąc przyjmuje się 30 dni – nauczycielka […] przebywając […] na urlopie bezpłatnym, powinna mieć strukturę zatrudnienia wyliczoną w oparciu o liczbę dni przepracowanych do liczby dni roboczych miesiąca […]”

Jeżeli zastosowana przez kontrolowaną jednostkę „reguła” jest „bezpodstawna”, to znaczy, że zastosowana przez Kontrolującego „reguła” nie jest „bezpodstawna” – co zatem stanowi „podstawę” z jednej strony twierdzenia o „bezpodstawności”, a z drugiej, co stanowi podstawę sugestii, że „powinna mieć strukturę zatrudnienia wyliczoną w oparciu o liczbę dni przepracowanych do liczby dni roboczych miesiąca” („powinna” – czyli musi czy może)? Ani w art. 30a, ani w Rozporządzeniu brak nawet „cienia przepisu prawa” wskazującego, co tu jest, a co nie jest w tym zakresie bezpodstawne. Czy chodzi jedynie o uznanie i przekonanie Kontrolującego w tym zakresie? Czy też może w domyśle są jakieś przepisy – tu jednak nieadekwatne z pewnością do przedmiotu kontroli. Nieadekwatne – bo ani art. 30a, ani Rozporządzenie nie wskazują, jakimi przepisami należy się tu posiłkować. I wyrazem bardziej poglądu niż zasad dobrego stosowania prawa będzie odnoszenie się tu do potencjalnie i domniemanie adekwatnych określonych przepisów; a orzecznictwo w odniesieniu do art. 30a wydaje się być zbyt ubogie (cokolwiek by to znaczyło).

Tu rzecz wymaga znacznie szerszych wyjaśnień. Myślę, że przydatne mogą być treści zawarte pod adresami (proszę je odcedzić od pożądanych dla tego rodzaju przypadków ironii i sarkazmu):

http://art30a.ucoz.pl/news/problem_ze_struktura_zatrudnienia_w_obliczu_kontroli/2018-10-18-128

oraz http://art30a.ucoz.pl/news/obliczenia_struktury_zatrudnienia/2019-10-04-196

[…]

Wnioski (a nie są one zbyt pochopne, a już na pewno nie będą nadużyciem)

Stosowana przez Kontrolującego terminologia (miejscami dość znacznie różna jest od tej stosowanej w przepisach prawa) zmusza do dużego wysiłku w chęci dociekania istoty wskazywanych nieprawidłowości, a w niektórych przypadkach chyba wręcz to uniemożliwia. Chodzi o to, że w takich warunkach łatwo, chcąc wyjaśnić to, że jednak jest prawidłowo lub ewentualnie wyjaśnić źródła nieprawidłowości, lub źródła popełnianych błędów, ale tu jednak przez Kontrolującego – łatwo jest popełnić kolejne błędy.

Pani – należy tak twierdzić, co daje się tu bardzo łatwo wykazać, raportować, dowieść – dołożyła wszelkich starań, aby przeprowadzić analizę wydatków na wynagrodzenia nauczycieli ze wszech miar prawidłowo i zgodnie z bieżącym modelem (nawet traktowanym tu regionalnie) pojmowania tego wszystkiego, co wynika z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela. Kontrolujący natomiast oczywiście także dołożył wszelkich starań, aby przeprowadzić kontrolę realizacji obowiązku wynikającego z prawa – z prawa jednak o bardzo uznaniowym, skomplikowanym i bardzo mało precyzyjnym charakterze.

Ja ze swej strony – proszę jednak brać pod uwagę to, że „nikim i znikąd” jestem – zalecam każdej ze stron ostrożność, zrozumienie i tolerancję. Kontrolowanie w tak rozumianych warunkach rzetelnie wykonanych obowiązków i te wszystkie „zabawy pokontrolne”, to przecież zwykłe marnotrawstwo czasu i zdrowia dla każdej ze stron „zainteresowanych” tym tekstem, a nawet dla czytelników tego tekstu – o autorze nie wspominając.

[…]"

Zalecana poprzez ten serwis oraz w ramach realizowanych obecnie szkoleń – Aplikacja (narzędzia, program,…) Analiza2019 – aplikacja wspomagania dokonania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli – broni się sama. Jest powszechnie używana i akceptowana. Nie działa „bezpodstawnie” i pozwala na dokonanie prawidłowych obliczeń analizą […] tu zwanych.


Krzysztof Sługocki, 06.10.2019

Wyświetleń: 340 | Dodał: art30a | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Październik 2019  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2022
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz