Art. 30a KN
Poniedziałek, 2022-12-05, 05:26
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 204
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2017 » Sierpień » 13 » Nabycie Aplikacji bez zawierania Umowy Licencyjnej
19:27
Nabycie Aplikacji bez zawierania Umowy Licencyjnej

W reakcji na liczne uwagi i propozycje uznałem za słuszną sugestię poszerzenia możliwości nabycia Aplikacji wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli bez konieczności zawierania Umowy Licencyjnej i bez konieczności brania udziału w szkoleniu. Licencję normującą warunki użytkowania i korzystania z Aplikacji można także uzyskać poprzez dokonanie zamówienia.

Wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia uaktywni procedurę obsługi zamówienia, w wyniku której zostanie w szczególności przekazany na wskazane konto poczty elektronicznej Numer Licencji (kod) oraz adres umożliwiający pobranie Aplikacji. Zostanie wygenerowana następująca treść wiadomości (w miejscach symbolizowanych znakiem "{{...}}" system wstawi właściwe dla Zamawiającego informacje:


Szanowni Państwo,

Dziękuję za dokonanie zamówienia Aplikacji wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (2017, art. 30a, ustawa Karta Nauczyciela, Dz. U. 2017.1189 t. j.).

Zamówienia dokonano: {{...}}
Jako adres e-mail właściwy dla osoby składającej zamówienie wskazano: {{...}}
Jako adres e-mail właściwy dla Podmiotu zamawiającego wskazano: {{...}}

Aplikacja (przeznaczona dla Licencjobiorcy) jest dostępna do pobrania pod adresem: {{...}}
Proszę utworzyć nowy folder (katalog) i zapisać w nim pobrany plik Analiza2017.zip lub pobrany plik Analiza2017.exe (zaleca się "ściągnięcie" pliku zapisanego w formacie "EXE" - łatwiejszy do "rozpakowania", ale jest to plik "wykonywalny" i na przykład Państwa system zabezpieczeń może go oznaczać jako "nie będący bezpiecznym") . W celu zainicjowania Licencji, po rozpakowaniu (rozkompresowaniu, wyodrębnieniu...) pobranego pliku Aplikacji, należy otworzyć skoroszyt (plik) Analizatora ([Analizator2017_w0327.xlsm]) i w arkuszu [DanPar] przyciskiem symbolizowanym napisem [„Licencja”] uaktywnić Licencję przed dokonywaniem innych czynności.

Kod uaktywnienia Licencji: {{...}} (uwaga: wielkość liter ma znaczenie...)

Plik zawierający aktualną treść skryptu pomocy (zawierającego także podstawowy instruktaż obsługi) jest dostępny do pobrania pod adresem: http://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2017_w0901_20170306.pdf (oraz w wersji edytowalnej: http://egocki.pl/art30a/SkryptPomocy_Analiza2017_w0901_20170306.docx - skrypt pomocy może być po Państwa stronie dowolnie wedle uznania, potrzeb i celów zmieniany i rozpowszechniany). Skrypt pomocy będzie stosownie do potrzeb i możliwości uzupełniany, uszczegóławiany i rozbudowywany.

Treść Licencji jest dostępna pod adresem egocki.pl/art30a/LicencjaSiZ.pdf . Na podstawie danych zaczerpniętych z formularza zamówienia jako Licencjobiorcę wpisano: {{...}}, z siedzibą: {{...}}.

Na podstawie danych zaczerpniętych z formularza zamówienia z poziomu Aplikacji Licencjobiorcą jest: {{...}}, ze wskazaniem jednostki samorządu terytorialnego (tu: {{...}) właściwej do korzystania z Licencji (w ramach zawartej Umowy Licencyjnej korzystanie z Aplikacji jest możliwe w dowolnej liczbie egzemplarzy przez podmioty właściwe dla terenu funkcjonowania wskazanej JST).

Faktura: z tytułu dokonania zamówienia i udzielenia Licencji, Licencjobiorca zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty Licencjodawcy; cena jest zależna od liczby generowanych plików gromadzenia danych ([awn*]) adekwatnie do liczby podmiotów (szkół) gromadzenia danych; na podstawie danych zaczerpniętych z formularza zamówienia w związku ze wskazaną liczbą [awn*] wystawiono fakturę na kwotę: {{...}}.

Osoba wskazana do kontaktu: {{...}}
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia jest pożądana w celu dokonania skutecznego zamówienia Aplikacji i realizacji ewentualnych wzajemnych potrzeb kontaktowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczy tylko danych osobowych zawartych w tym formularzu i jest konsekwencją obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 z dnia 2016.06.28), z której wynika konieczność oczekiwania wyrażenia tej zgody jako właściwej tu przesłanki przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych gromadzonych skutkiem wypełnienia formularza jest podmiot: eGocki.pl Krzysztof Sługocki (z siedzibą w Dzierżoniowie). Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania a także żądanie ich usunięcia w ramach stosownych relacji i w porozumieniu z administratorem danych.

Wyciąg z rekordu bazy danych obsługi zamówień Aplikacji:
Sygnatura czasowa: {{...}}
Adres e-mail (osoba zam.): {{...}}
Adres e-mail (podmiot zam.): {{...}}
Nazwa Licencjobiorcy: {{...}}
Adres Licencjobiorcy: {{...}}
Licencja (zakres liczby [awn*] i cena): {{...}}
JST: {{...}}
Nabywca: {{...}}, NIP: {{...}}
Odbiorca: {{...}}
Umowa Licencyjna zostanie wysłana: {{...}}
Dane do kontaktu: {{...}}
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: {{...}}
Znajomość i akceptacja warunków dokonania Zamówienia: {{...}}
Opcjonalna zgoda na otrzymywanie informacji: {{...}}

Będę na bieżąco informował Państwa o kwestiach istotnych dla użytkowania i funkcjonowania po Państwa stronie Aplikacji.
Życzę satysfakcjonującego czerpania korzyści z zamówionej Aplikacji.

Z poważaniem,
Krzysztof Sługocki

facebook.com/art30a, facebook.com/Krzysztof.Slugocki, facebook.com/rodo2018, facebook.com/eGocki.Art


 

Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli za rok 2017 - czy trzeba będzie to robić?: najbardziej aktualną i akuratną obecnie (dziś trudno zdefiniować w jakim sensie i znaczeniu) odpowiedzią jest konsekwencja obowiązywania art. 30 ust. 3 oraz ust. 8 w powiązaniu właśnie z art. 30a. Pisząc krótko, w roku 2017 średnie wynagrodzenie obowiązuje tak, jak stanowi się to w ust. 3 art. 30; a w terminie do 20 stycznia roku 2018 organ prowadzący szkołę przeprowadza analizę poniesionych w roku 2017 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

Czy można ten stan prawny jakoś wstecznie zmienić, przenicować, powikłać, okatrupić,…? Owszem, od jakiegoś czasu jest to już możliwe – istnieje obecnie permanentny stan udowadniania (co jest spektakularnym osiągnięciem dowodzących), że nikt nie jest skazany w szczególności na umiejętność czytania ze zrozumieniem obowiązujących przepisów prawa.

Komentarze, które już były tu publikowane, wydają się być dla dowodzących (w znaczeniu czynienia dowodów swych wywodów) coraz bardziej zbędne:


 

Prawo do użytkowania Aplikacji: poprzez udział w szkoleniu lub może bez udziału w szkoleniu. Szkolenia były organizowane w okresie wiosennym. Istnieje zamiar (nie jest to jeszcze ujęte w żaden konkretny plan) organizowania szkoleń w okresie późnej jesieni, ale ze względu na różne podejmowane zobowiązania nie mogę zapewnić, że takie szkolenia istotnie się odbędą. Pojawiło się już sporo pytań. Wybrane kwestie nie okazują się być wystarczająco jasne. Poprzez zawartą niżej tabelę porównawczą oraz wyszczególnione pod nią powtarzające się pytania i odpowiedzi mam nadzieję nowe propozycje i zamierzenia uczynić czytelniejszymi i bardziej pomocnymi w potrzebie podjęcia po Państwa stronie najwłaściwszych decyzji.

Porównanie sposobów nabycia prawa do użytkowania Aplikacji (Narzędzi wspomagania gromadzenia danych i dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 2017)


Porównanie sposobów nabycia prawa do użytkowania Aplikacji

Sygnalizowana kwestia

Udział w szkoleniu

Bez udziału w szkoleniu

1) Prawo do użytkowania pełnej wersji Aplikacji

Jest skutkiem wzięcia udziału w szkoleniu

Jest skutkiem dokonania Zamówienia poprzez sformalizowany i zalgorytmizowany formularza zamówienia (bez zawarcia Umowy Licencyjnej lub z zawarciem Umowy Licencyjnej)

2) Dokument normujący prawo do użytkowania Aplikacji

Licencja (propozycja treści)

Jest dołączana w wersji elektronicznej do dedykowanej Aplikacji dla danego podmiotu udostępnianej od dnia szkolenia

Licencja (propozycja treści)

Jest udostępniana w wersji elektronicznej dla danego podmiotu, który dokonał Zamówienia Aplikacji

lub (opcjonalnie)

Umowy Licencyjna (propozycja treści)

Jest zawierana w postaci papierowej po dokonaniu zamówienia poprzez udostępniony formularz elektroniczny

3) Aplikacja jest dostępna od dnia

Wzięcia udziału w szkoleniu

Dokonania zamówienia poprzez formularz elektroniczny

4) Dowolność użytkowania

Instalowanie, używanie, wyświetlanie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub użytkowanie Aplikacji w inny sposób na dowolnej liczbie urządzeń na obszarze tylko właściwym dla jednostki samorządu terytorialnego właściwego dla Licencjobiorcy w rozumieniu przepisów regulujących obowiązek dokonania Analizy z ograniczeniem do liczby plików gromadzenia danych

Instalowanie, używanie, wyświetlanie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub użytkowanie Aplikacji w inny sposób na dowolnej liczbie urządzeń na obszarze tylko właściwym dla jednostki samorządu terytorialnego właściwego dla Licencjobiorcy w rozumieniu przepisów regulujących obowiązek dokonania Analizy z ograniczeniem do liczby plików gromadzenia danych

5) Ograniczenie

Liczby plików gromadzenia danych wynikającej z deklaracji dokonanej w formularzu zgłoszenia na szkolenie (w rozumieniu wskazanych niżej zakresów)

Liczby plików gromadzenia danych wynikającej z deklaracji dokonanej w formularzu zamówienia (w rozumieniu wskazanych niżej zakresów)

6) Cena nabycia prawa do użytkowania pełnej wersji Aplikacji

Brak

Uczestnik szkolenia nabywa prawa do użytkowania Aplikacji w rozumieniu pkt 4) w ramach poniesienia kosztów (brutto) udziału w szkoleniu:

390,00 zł (jedna osoba z danego podmiotu);

370,00 zł za osobę (w przypadku udziału dwóch osób z danego podmiotu);

340,00 zł za osobę (w przypadku udziału trzech osób z danego podmiotu)

Cena (brutto) jest zależna od liczby generowanych plików gromadzenia danych:

od 1 do 3: 279,00 zł;

od 4 do 9: 309,00 zł;

od 10 do 19: 349,00 zł;

od 20 do 49: 399,00 zł;

powyżej 50: 459,00 zł;

7) Pomoc

W maksymalnym możliwym zakresie w czasie szkolenia;

+ ograniczona (w rozumieniu zobowiązań wynikających z Licencji) w zakresie usług drogą elektroniczną i telefoniczną;

+ możliwość, w ramach odrębnych ustaleń, realizacji szkoleń wewnętrznych itp.

Ograniczona (w rozumieniu zobowiązań wynikających z Umowy Licencyjnej) w zakresie usług drogą elektroniczną i telefoniczną;

+ możliwość, w ramach odrębnych ustaleń, realizacji szkoleń wewnętrznych itp.


 

Pytania i odpowiedzi

(10 istotnych pytań, które już zostały zadane – ewentualne kolejne pytania i odpowiedzi będę tu w miarę potrzeb i możliwości publikował)

Pyt. 1. Jeżeli wezmę udział w szkoleniu – reprezentując daną jednostkę samorządu terytorialnego – i uzyskam Licencję na użytkowanie Aplikacji, to czy Aplikacja będzie mogła być także użytkowana w moich jednostkach organizacyjnych (szkołach)?

Odp.: Tak, bez żadnych dodatkowych opłat ani innych czynności w rozumieniu pkt 4) w zawartej tu wyżej tabeli – w ramach ograniczenia wskazanego w pkt 5).

Pyt. 2. Jeżeli wezmę udział w szkoleniu – reprezentując daną szkołę – i uzyskam Licencję na użytkowanie Aplikacji, to czy Aplikacja będzie mogła być także użytkowana we właściwej dla mnie jednostce samorządu terytorialnego oraz w innych jednostkach organizacyjnych (szkołach) mojej jst?

Odp.: Tak, bez żadnych dodatkowych opłat ani innych czynności w rozumieniu pkt 4) w zawartej tu wyżej tabeli – w ramach ograniczenia wskazanego w pkt 5).

Pyt. 3. Jeżeli zamówię Aplikację (bez udziału w szkoleniu) – reprezentując daną jednostkę samorządu terytorialnego – to czy Aplikacja będzie mogła być także użytkowana w moich jednostkach organizacyjnych (szkołach)?

Odp.: Tak, bez żadnych dodatkowych opłat ani innych czynności w rozumieniu pkt 4) w zawartej tu wyżej tabeli – w ramach ograniczenia wskazanego w pkt 5).

Pyt. 4. Jeżeli zamówię Aplikację (bez udziału w szkoleniu) – reprezentując daną szkołę – to czy Aplikacja będzie mogła być także użytkowana we właściwej dla mnie jednostce samorządu terytorialnego oraz w innych jednostkach organizacyjnych (szkołach) mojej jst?

Odp.: Tak, bez żadnych dodatkowych opłat ani innych czynności w rozumieniu pkt 4) w zawartej tu wyżej tabeli – w ramach ograniczenia wskazanego w pkt 5).

Pyt. 5. Jeżeli w proponowanym szkoleniu weźmie udział 5 osób (w rozumieniu wystawienia faktury na jeden podmiot), to jaki będzie koszt udziału w szkoleniu dla każdej z tych 5 osób?

Odp.: Cena zostanie zaproponowana i wzajemnie ustalona w drodze stosownych negocjacji przeprowadzonych poprzez rozmowę telefoniczną i/lub wymianę wiadomości elektronicznych.

Pyt. 6. Jaki będzie koszt udziału w szkoleniu jednej osoby w przypadku organizowania szkolenia wewnętrznego dla 30 osób?

Odp. Cena zostanie zaproponowana i wzajemnie ustalona w drodze stosownych negocjacji przeprowadzonych poprzez rozmowę telefoniczną i/lub wymianę wiadomości elektronicznych.

Pyt. 7. Jeżeli zamówię Aplikację i będziemy ją użytkować, ale na przykład po wakacjach MEN tak mocno zmieni prawo, że dalsze jej użytkowanie nie będzie możliwe, to co wtedy? Czy będziemy musieli zamawiać nową Aplikację?

Odp.: Nie da się dziś (11.02.2017) udzielić w tym przypadku w pełni satysfakcjonującej odpowiedzi. Aplikacja jest przygotowana na wiele dających się dziś przewidzieć możliwych „pomysłów” po stronie MEN. Sądzę jednak, że w roku 2017 nie zajdą żadne daleko idące zmiany w realizacji obowiązków wynikających z art. 30a ustawy KN.

Pyt. 8. Jeżeli dziś zadeklaruję/zgłoszę, że Aplikacja ma u mnie obsłużyć 12 podmiotów, ale za jakiś czas się okaże, że będzie musiała obsłużyć na przykład 16 plików gromadzenia danych, to co wtedy – czy trzeba będzie tu coś na nowo zamawiać?

Odp.: Nie, rzecz będzie rozstrzygana w rozumieniu § 14 ust. 2 Licencji (także Umowy Licencyjnej) – „Strony dołożą wszelkich starań w celu ugodowego rozwiązywania problemów i powikłań towarzyszących korzystaniu z tej Licencji.” – co oznacza, że z mojej perspektywy wystarczy zgłoszenie wskazywanej potrzeby (w drodze na przykład telefonicznej lub mailowej) dla konieczności wygenerowania i przekazania właściwie do nowych warunków funkcjonującej Aplikacji.

Pyt. 9. Czy korzystanie z aktualizacji będzie wymagało ponoszenia dodatkowych kosztów?

Odp.: Nie, rozstrzyga tę kwestię w szczególności § 9 ust. 3 Licencji (także Umowy Licencyjnej) - „Uaktualnienie Aplikacji nie podlega żadnym dodatkowym opłatom i czynnościom (z wyłączeniem czynności technicznych i organizacyjnych po stronie Licencjobiorcy) z tytułu uaktualnienia. Uaktualnienie Aplikacji czyni ją ponownie tą samą Aplikacją w rozumieniu Licencji. Licencjobiorca jest zobowiązany używać uaktualnionej Aplikacji. Licencjobiorca jest zobowiązany używać uaktualnionej Aplikacji wyłącznie w sposób określony w Licencji.”

Pyt. 10. Czy te licencje są konieczne? Czy nie mogło pozostać tak, jak było do tej pory (2010-2016)?

Odp.: Dlaczego Licencja lub Umowa Licencyjna?

  1. Liczba podmiotów, w których zwłaszcza w roku 2016 stosowano proponowane tu rozwiązanie (Narzędzia, Aplikacja), wymusza konieczność uporządkowania w sposób dopuszczalnie i koniecznie umowny, w rozumieniu prawa cywilnego, wybranych propozycji, działań, zamierzeń i możliwych realizacji.

  2. Doświadczam znacznego stopnia komercjalizacji (tu rzecz rozumiem jako głównie niezamierzona wcześniej konieczność realizacji różnych dodatkowych usług, które stają się wysoce absorbujące w zakresie czasu i innych zasobów).

  3. W wielu przypadkach rzecz staje się źródłem różnie definiowanej miarodajności w szczególności w zakresie czynności analitycznych, sprawozdawczych, raportujących i kontrolnych.

  4. Zaistniał wysoce nieprzewidywalny stan możliwych działań po stronie MEN, które w szczególności mogą generować nie tylko inną metodologię dokonania analizy za rok 2017 względem już koniecznie teraz gromadzonych danych, ale także różnorodne (etapowe, śródroczne) i zmienne potrzeby natury analitycznej w trakcie trwania roku 2017.

  5. Zaistniała sygnalizowana głownie po Państwa stronie potrzeba zdefiniowania zakresu czynności i odpowiedzialności.

  6. Przewiduje się, że w roku 2018 zaistnieje potrzeba znacznego rozbudowania proponowanych tu Narzędzi – jeżeli te przewidywania są słuszne, to już dziś istnieje konieczność wdrożenia, przetestowania i oceny systemu porządkowania wielu warstw istnienia, dostępności i dystrybucji tego rodzaju propozycji.


Krzysztof Sługocki, 14.08.2017

Wyświetleń: 759 | Dodał: art30a | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Sierpień 2017  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2022
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz