Art. 30a KN
Piątek, 2022-12-02, 22:32
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 204
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2019 » Październik » 26 » Otrzymuję coraz więcej pytań bardzo szczegółowych
14:53
Otrzymuję coraz więcej pytań bardzo szczegółowych

Dużo pytań. Bywało tak zwykle w ostatnich latach raczej w okresie grudzień/styczeń. Dlaczego już teraz jest tych pytań tak wiele? Czego to jest zapowiedź? Nie wiem. Wiem jednak, że już za chwilę moje moce oraz chęci odpowiadania na zadawane mi pytania zostaną wyczerpane – potrzebuję czasu także na inne liczne zobowiązania. Wybrałem tu ważne trzy pytania (mocno charakterystyczne dla większości pytań jakie otrzymuję) zadane jednocześnie przez jedną osobę. Pytania są bardzo konkretne i bardzo wartościowe dla pojmowania przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli. Udzielanie odpowiedzi na liczne podobne pytania ma bardzo podobny przebieg, argumentację, bardzo podobne przywołania przepisów prawa i bardzo podobne wątpliwości. Oto te pytania:

„[…]

1) Czy do wyliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli (w celu obliczenia jednorazowego dodatku uzupełniającego) wlicza się odprawy z tytułu zwolnienia nauczyciela na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela, które zostały wypłacone z paragrafu 3020 - "Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń"?

2) Czy do wyliczenia jednorazowego dodatku uzupełniającego należy ująć […] pracowników do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego zatrudnionych na podstawie art. 15 Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019, poz. 1148 z późn. zm.) i po uzyskaniu zgody Starosty […], a ich wynagrodzenie ustalone zostało na podstawie Karty Nauczyciela?

3) Jak w strukturze zatrudnienia wykazać dzień usprawiedliwionej nieobecności Nauczyciela w pracy z tytułu obowiązkowego osobistego stawiennictwa w Sądzie, za które Nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia od pracodawcy (nauczyciel występuje do sądu o zwrot utraconego zarobku)?

[…]”

U podstaw wszystkich rozstrzygnięć dotyczących kwestii związanych z przeprowadzeniem analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w zakresie właśnie „wydatków” oraz „struktur zatrudnienia” (nazywanych tu w zależności od kontekstu we właściwych dla analizy przepisach: „strukturą zatrudnienia”, „średnioroczną strukturą zatrudnienia”, „średnioroczną liczbą etatów”) leży Art. 30a. w ustanowieniach zawartych w ustępach 1 i 2.

„1. […] organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych […] wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, […], oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli […].

2. W przypadku nieosiągnięcia […] wysokości średnich wynagrodzeń, […], w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli […] w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli […] oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, […].”

To, co należy tu widzieć jako rzeczy pewne (czyli nie budzące wątpliwości żadnych):

(1) pojęcie „średnich wynagrodzeń nauczycieli” – jest zdefiniowane jednoznacznie w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela;

(2) przeprowadza się tu (dokonuje się) nie analizy wynagrodzeń nauczycieli, lecz analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli;

(3) wynagrodzenie nauczyciela (zdefiniowane w art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela) nie jest równoważne (ani w rozumieniu prawnym, ani w rozumieniu algebraicznym) wydatkowi poniesionemu na wynagrodzenie nauczyciela (zupełnie różna od definicji „wynagrodzenia nauczyciela” jest definicja „wydatku poniesionego na wynagrodzenia” zawarta w rozporządzeniu w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania […] w części „Objaśnienia” w pkt 4);

(4) „średnioroczna liczba etatów nauczycieli” (w danej grupie awansu zawodowego) jest sumą „średniorocznych struktur zatrudnienia”, które są średnią arytmetyczną z danych, które nie są wprost nazwane ani w art. 30a, ani w przepisach wykonawczych (ale muszą zaistnieć aby można było policzyć średnie arytmetyczne, o których stanowi się w rozporządzeniu) – chodzi zatem o średnią arytmetyczną z „miesięcznych struktur zatrudnienia”;

(5) liczyć należy w przeprowadzaniu analizy „strukturę zatrudnienia” – nie chodzi tu zatem o „strukturę świadczenia pracy” lub „strukturę obecności”, lub „strukturę bycia obecnym”, lub… - czyli nauczyciel świadczący pracę w każdym tygodniu od poniedziałku do piątku jest w stanie zatrudnienia w te dni i choć nie świadczy pracy w soboty, niedziele i święta, to także i w te dni pozostaje w stanie zatrudnienia, co powinno być odpowiednio i spójnie odzwierciedlone w liczeniu „struktury zatrudnienia”, „średniorocznej struktury zatrudnienia” oraz „średniorocznej liczby etatów”. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do różnych okresów nieobecności (poprawnie: „okresów nieprowadzenia zajęć”) – choć tu rozporządzeniodawca raczył to widzieć „nieco inaczej”.

Po koniecznym zaakceptowaniu tego, co wyżej, można formułować odpowiedzi na niektóre pytania.

Pytanie: „Czy do wyliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli (w celu obliczenia jednorazowego dodatku uzupełniającego) wlicza się odprawy z tytułu zwolnienia nauczyciela na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela, które zostały wypłacone z paragrafu 3020 - "Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń"?”.

Nie, „odprawa z tytułu zwolnienia nauczyciela na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela” nie jest „wliczana” „do wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli”. „Średnie wynagrodzenie” jest jednoznacznie zdefiniowane w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela i dlatego „Nie”. W tak, jak wyżej sformułowanym pytaniu, chodzi jednak pewnie o to, czy „odprawa z tytułu zwolnienia nauczyciela na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela” jest „wliczana” do „wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczyciela”? Odpowiedź na takie pytanie nie jest już tak prosta i jednoznaczna.

Pojęcie „wydatku poniesionego na wynagrodzenie nauczyciela” zdefiniowano następująco: „Są to wyłącznie wydatki poniesione w roku podlegającym analizie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę.”.

Można pokusić się o napisanie tej definicji w sposób nieco bardziej komunikatywny. Można zauważyć, że w tej definicji zawarto katalog (katalog ma jednoznacznie charakter zamknięty) czterech kryteriów rozstrzygania tego, co uznawać należy za „wydatek poniesiony na wynagrodzenia”:

(1) „…poniesione w roku podlegającym analizie” – „wyłącznie”, czyli obecnie w roku 2019, czyli najpewniej w znaczeniu zwrotu „faktycznie zaistniałe w roku 2019”;

(2) „…z budżetu jednostki samorządu terytorialnego” – „wyłącznie”, czyli najpewniej w znaczeniu zwrotu „faktycznie pochodzące bezpośrednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego”;

(3) „…na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1” – wyłącznie (to kryterium wymaga niżej osobnej i poszerzonej mocno dyskusji);

(4) „…bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę” – pochodne ponoszone przez pracodawcę są wyłączone z pojęcia „wydatku poniesionego na wynagrodzenie”.

W znaczeniu spostrzeżenia „katalog ma jednoznacznie charakter zamknięty” – rzeczą pozostającą wielce poza słusznością dokonywania tu stosownych rozstrzygnięć jest próba stosowania jakichś innych kryteriów rozstrzygania, na przykład przywoływanie „paragrafów klasyfikacji budżetowej”; skoro zauważany katalog kryteriów rozstrzygania ma charakter zamknięty, to znaczy, że „racjonalny, spójny i mądry prawodawca” wskazuje, że właściwych rozstrzygnięć należy dokonywać właśnie w oparciu o tylko tak wskazane kryteria (w przeciwnym razie należałoby zakładać, że prawodawca nie jest ani racjonalny, ani spójny, ani mądry – to oczywiście jest tylko sarkastyczny ozdobnik tego tu wywodu, co jednak nie zmienia faktu istnienia „katalogu kryteriów o jednoznacznie zamkniętym charakterze”, a także faktu chęci myślenia, że prawodawca jest jednak mądry, spójny i racjonalny).

Możliwa dyskusja zwrotu „…na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1”

(1) jest ustanowione: „…na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1”;

(2) nie jest ustanowione: „…na wynagrodzenia nauczyciela w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1”;

(3) nie jest ustanowione: „…na wynagrodzenia w składnikach wynagrodzenia nauczyciela wskazanych w art. 30 ust. 1”;

(4) jednocześnie w art. 30a w ust. 2 jest ustanowione: „W przypadku nieosiągnięcia […] wysokości średnich wynagrodzeń, […], w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli […] w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli […] oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, […]”;

(5) ale nie jest w art. 30a ust. 2 ustanowione: „W przypadku nieosiągnięcia […] wysokości średnich wynagrodzeń, […], w składnikach wynagrodzenia nauczyciela wskazanych w art. 30 ust. 1 organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli […] w składnikach wynagrodzenia nauczyciela, o których mowa w art. 30 ust. 1, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli […] oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, […]”.

Czyli

…po pierwsze: wygląda na to, że nie chodzi tu o „składniki wynagrodzenia nauczyciela” (w rozumieniu art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela – zdefiniowano tam pojęcie „wynagrodzenie nauczyciela” a nie pojęcie „wynagrodzenie” - to drobnostka), lecz o „składniki, o których mowa w art. 30a ust. 1”, czyli chyba chodzi o składniki przepisu (zapisu jako całości tworzącej ten przepis) zawartego w art. 30a ust. 1 (to jednak może mieć istotne znaczenie w szukaniu odpowiedzi na inne podobne pytania dotyczące „wydatków poniesionych na wynagrodzenia”);

…po drugie: nie da się (nie można tak w Polsce) jednak jednoznacznie twierdzić, że literalne przeczytanie ze zrozumieniem tego, co napisano, jest tu wystarczające – trzeba często się zastanowić „co poeta miał na myśli”, co w oficjalnej „mowie” nazywa się zwykle „rozpoznaniem intencji ustawodawcy, prawodawcy, rozporządzeniodawcy, czy tez innego […]dawcy”;

…po trzecie rację i tak będzie miał tu ten, wobec którego zakładać się będzie (bez dociekania dlaczego), że ma rację – a w przypadku prawa opresyjnego, będzie to zwykle ten, kto dysponuje mocą opresji; dalej będzie to zjawisko nazywane „Mający Rację”.

…po czwarte to jednak mądry, spójny i racjonalny prawodawca, tworząc prawo, zawęża pola uznaniowości do wartości bliskich zera – widać różnie się pojmuje w różnych kręgach pojmowania „wartości bliskie zeru”, bo przecież prawodawca jest mądry, spójny i racjonalny.

A w tymże art. 30a ust. 1 stanowi się, że:

„Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z:

1) wynagrodzenia zasadniczego;

2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy,

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia, o którym mowa w art. 53a, i dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5.”.

Czyli, czy „odprawa z tytułu zwolnienia nauczyciela na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela” jest „wliczana” do „wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczyciela”? W zgodności ze wskazanymi wyżej kryteriami rozstrzygania…

(1) czy „…poniesione w roku podlegającym analizie”? – kryterium spełnione;

(2) czy „…z budżetu jednostki samorządu terytorialnego”? – kryterium spełnione;

(4) to nie jest „…pochodna ponoszona przez pracodawcę” – pochodne ponoszone przez pracodawcę są wyłączone z pojęcia „wydatku poniesionego na wynagrodzenie”;

…a z punktem (3) jest kłopocik…

(3) czy „…na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1”?...

Rzecz nie mieści się w definicji „wynagrodzenia nauczyciela” w punktach od 1) do 3); w punkcie 4) jest jednak swego rodzaju „worek”: „inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy”. Można teraz dokonać przeglądu przepisów prawa (bardzo wiele zdań do przepisania) oraz przeglądu literatury przedmiotu (podręczniki, opracowania, artykuły, zasoby www, interpelacje poselskie, orzecznictwo, uzasadnienia do przepisów prawa,… - jeszcze więcej zdań do przepisania) – i co? I daje się wtedy zauważyć, że:

(1) nie ma definicji „innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy”;

(2) najczęściej „inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy” są nazywane jednocześnie „świadczeniami związanymi z pracą”;

(3) istnieje rodzaj „pokusy” wskazywania „kont i/lub paragrafów księgowych” na rzecz rozstrzygania tego, co jest, a co nie jest „innym świadczeniem wynikającym ze stosunku pracy”, ale brak definicji tego pojęcia (1) sprawia, że wszystkie realizacje tych „pokus” mają charakter wysoce uznaniowy, doraźny, autorski, umowny, dyskusyjny,… - jednym zdaniem „szkoda amunicji” na roztrząsanie tych pokus;

(4) zdrowy rozsądek każe myśleć w bardzo prosty i logiczny sposób (dla wielu jednak zbyt prosty i zbyt logiczny): czy dane świadczenie (pieniądze) wynika z faktu istnienia obecnego lub przeszłego stosunku pracy, czyli czy jest konsekwencją zaistniałego stosunku pracy? Jeżeli odpowiedź na takie pytanie brzmi: tak, „te pieniądze” wynikają z faktu zaistnienia stosunku pracy – to znaczy, że związane są z pracą, to znaczy, że można „owo” nazywać „świadczeniem związanym z pracą” lub „innym świadczeniem wynikającym ze stosunku pracy”…; pod warunkiem jednak, że nie istnieje przepis prawa, który przedmiot pytania wyłącza z pojęcia „innego świadczenia wynikającego ze stosunku pracy” – a jak to już się wyżej „rzekło” – no, nie ma takich przepisów prawa.

(5) no i (można chyba także napisać: no, ale) oczywiście nie do pominięcia pozostaje tu także rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów (można tu dodatkowo się także wspierać opracowaniami sporządzonymi na podstawie wskazanych przepisów oraz wyjaśnień, artykułów i uchwał właściwego dla pytającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej), gdzie w Klasyfikacji budżetowej w części dotyczącej Klasyfikacji paragrafów wydatków i środków w odniesieniu do paragrafu 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stwierdza się, że „Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności:” (katalog ten zatem ma charakter otwarty) […] „określone ustawowo: odprawy pieniężne, odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników”.

No i… czy „odprawa z tytułu zwolnienia nauczyciela na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela” jest „wliczana” do „wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczyciela”?

Mądry, spójny i racjonalny przedstawiciel prawodawcy mógł napisać definicję „wydatków poniesionych na wynagrodzenia” co najmniej na przykład tak: „Są to wyłącznie wydatki poniesione w roku podlegającym analizie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę oraz bez wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.”. Ale tak nie napisał! Czyli z tej najbardziej tu właściwej i szczegółowej perspektywy szukania odpowiedzi – „odprawa z tytułu zwolnienia nauczyciela na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela” jest „wliczana” do „wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczyciela”.

Ale w takim razie należałoby twierdzić, że spełnionym pozostaje kryterium: (3) czy „…na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1”?...; czyli to by dalej oznaczało konieczność twierdzenia, że „odprawa z tytułu zwolnienia nauczyciela na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela” jest „innym świadczeniem wynikającym ze stosunku pracy” – no istotnie jest (przecież nauczyciel nie uzyskał by tej odprawy, gdyby nie istniał stosunek pracy)! Ale będąc zatem „innym świadczeniem wynikającym ze stosunku pracy”, „odprawa z tytułu zwolnienia nauczyciela na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela” jest „wydatkiem osobowym niezaliczonym do wynagrodzeń”. Czyli gdyby pytanie brzmiało: czy „odprawa z tytułu zwolnienia nauczyciela na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela” jest „wliczana” do „wynagrodzenia nauczyciela”? Odpowiedź: Nie. Ale pytanie brzmi: czy „odprawa z tytułu zwolnienia nauczyciela na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela” jest „wliczana” do „wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczyciela”?... A jednocześnie – warto to pamiętać – przeprowadza się tu (dokonuje się tu) nie analizę wynagrodzeń nauczycieli, lecz analizę wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli.

…Właśnie powyżej dokonano „testu równowagi”, „testu proporcjonalności”, „testu możliwej do przyjęcia argumentacji”,…

…i odpowiedź musi tu brzmieć: Tak, „odprawa z tytułu zwolnienia nauczyciela na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela” jest „wliczana” do „wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczyciela”.

Na wszelki wypadek powtórzę: mądry, spójny i racjonalny prawodawca, tworząc prawo, zawęża pola uznaniowości do wartości bliskich zera – widać różnie się pojmuje w różnych kręgach pojmowania „wartości bliskie zeru”, bo przecież prawodawca jest mądry, spójny i racjonalny…; a rację będzie miał nie ten, kto szuka obiektywnej odpowiedzi, lecz ten, wobec którego zakładać się będzie (bez dociekania dlaczego), że ma rację – a w przypadku prawa opresyjnego, będzie to zwykle ten, kto dysponuje mocą opresji.

Dlatego warto tu sięgnąć po jeszcze innego rodzaju argumentację.

Otóż, wyobraźmy sobie, że w wyniku potraktowania „odprawy z tytułu zwolnienia nauczyciela na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela” jako „wydatku poniesionego na wynagrodzenia nauczyciela” suma wydatków w przeprowadzaniu analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli wyniosła tyle, że różnica, o której się stanowi w przywoływanym wyżej art. 30a ust. 2, jest taka, że nie będą wyliczane w danej grupie awansu zawodowego jednorazowe dodatki uzupełniające lub owszem taka, że będą wyliczone jakieś kwoty jednorazowych dodatków uzupełniających. I dalej w tej tu „opowieści” wyobraźmy sobie, że „Mający Rację” stwierdza, że jednak „Nie” – „odprawy z tytułu zwolnienia nauczyciela na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela” „nie można ujmować jako” „wydatek poniesiony na wynagrodzenia nauczyciela”! Czyli w najgorszym przypadku (cokolwiek by to znaczyło) trzeba będzie przeprowadzić analizę ponownie i być może jednak jakieś kwoty jednorazowych dodatków uzupełniających nauczycielom wypłacić lub już wypłacone „odrobinę” zwiększyć o kolejne złotówki, które trzeba będzie wypłacić – i to jest wykonalne. W przeciwnym przypadku, czyli nie potraktowania „odprawy z tytułu zwolnienia nauczyciela na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela” jako „wydatku poniesionego na wynagrodzenia nauczyciela”, przy jednoczesnym twierdzeniu „Mającego Rację”, że „Nie”, to jednak jest „wydatek poniesiony na wynagrodzenia nauczyciela”… - może dojść do sytuacji raczej nie dającej się zrealizować lub bardzo trudnej w realizacji w rozumieniu okoliczności tejże realizacji.

Jednym zdaniem: w interesie (cokolwiek by to znaczyło) jednostki samorządu terytorialnego jest twierdzić, że „odprawy z tytułu zwolnienia nauczyciela na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela” są składnikiem „wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli”.

A idąc troszkę tu zbyt daleko, można jednocześnie przypomnieć, że (ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Art. 5. Ust. 1): „Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 1) nieustalenie należności […] jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia; 2) niepobranie lub niedochodzenie należności […] jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia; […].”.

Pytanie: „Czy do wyliczenia jednorazowego dodatku uzupełniającego należy ująć pracowników do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego zatrudnionych na podstawie art. 15 Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019, poz. 1148 z późn. zmianami) i po uzyskaniu zgody Starosty […], a ich wynagrodzenie ustalone zostało na podstawie Karty Nauczyciela?”

Tu odpowiedź jest prosta i jednoznaczna: Nie, w przeprowadzaniu analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli nie uwzględnia się żadnych danych wskazanych w pytaniu pracowników. Podstawą takiej odpowiedzi jest druga część (zdanie drugie) przywoływanej już w tym tekście definicji „wydatków poniesionych na wynagrodzenia” zawartej w części zatytułowanej „Objaśnienia” do rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania […] w pkt 4 tychże „objaśnień”: „Nie uwzględnia się wydatków poniesionych na wynagrodzenia osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych na podstawie art. 15 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245).”. I analogicznie ustanowiono w § 3. ust. 9. Tego rozporządzenia: „Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględnia się osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych na podstawie art. 15 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245).”.

Czyli tu mądry, spójny i racjonalny „[…]dawca” tego prawa zawęża pola uznaniowości do wartości bliskich zera – bo przecież prawodawca jest mądry, spójny i racjonalny. A to rzuca pewien dodatkowy i jakże w swej istocie znaczący cień na szukanie odpowiedzi dotyczącej pytania poprzedniego, gdzie w szczególności w ramach szukania odpowiedzi padły słowa: <<Mądry, spójny i racjonalny przedstawiciel prawodawcy mógł napisać definicję „wydatków poniesionych na wynagrodzenia” co najmniej na przykład tak: „Są to wyłącznie wydatki poniesione w roku podlegającym analizie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę oraz bez wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.”. Ale tak nie napisał! Czyli z tej najbardziej tu najbardziej właściwej i szczegółowej perspektywy szukania odpowiedzi – „odprawa z tytułu zwolnienia nauczyciela na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela” jest „wliczana” do „wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczyciela”.>>.

Pytanie: „Jak w strukturze zatrudnienia wykazać dzień usprawiedliwionej nieobecności Nauczyciela w pracy z tytułu obowiązkowego osobistego stawiennictwa w Sądzie, za które Nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia od pracodawcy (nauczyciel występuje do sądu o zwrot utraconego zarobku)?

Wyżej tu napisano, że „U podstaw wszystkich rozstrzygnięć dotyczących kwestii związanych z przeprowadzeniem analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w zakresie […] „wydatków” oraz „struktur zatrudnienia” (nazywanych tu w zależności od kontekstu we właściwych dla analizy przepisach: „strukturą zatrudnienia”, „średnioroczną strukturą zatrudnienia”, „średnioroczną liczbą etatów”) leży Art. 30a. w ustanowieniach zawartych w ustępach 1 i 2.”.

Oraz dalej: „(4) „średnioroczna liczba etatów nauczycieli” (w danej grupie awansu zawodowego) jest sumą „średniorocznych struktur zatrudnienia”, które są średnią arytmetyczną z danych, które nie są wprost nazwane ani w art. 30a, ani w przepisach wykonawczych (ale muszą zaistnieć aby można było policzyć średnie arytmetyczne, o których stanowi się w rozporządzeniu) – chodzi zatem o średnią arytmetyczną z „miesięcznych struktur zatrudnienia”;”.

Dodatkowo – w rozporządzeniu w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania […] w § 3. ust. 5.: „Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia, nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć na podstawie jednej umowy o pracę lub aktu mianowania uwzględnia się jako jeden etat. […].”.

Czyli w tym miesiącu, w którym zaistniał „dzień usprawiedliwionej nieobecności Nauczyciela w pracy z tytułu obowiązkowego osobistego stawiennictwa w Sądzie, za które Nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia od pracodawcy” należy w liczeniu struktury zatrudnienia uwzględnić ów dzień. Jak? Co do zasady w wyniku zaistnienia wskazanego w pytaniu dnia nauczyciel w tymże dniu pozostaje w stanie zatrudnienia, ale w rozumieniu § 3. ust. 6, 7 i 8 (przywołanego rozporządzenia) – tu się okaże, że można jedynie w tym przypadku zastosować ust. 8: „Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględnia się, proporcjonalnie do okresów, w których nie wypłacono wynagrodzenia ze środków ujętych w planie finansowym szkoły, liczby etatów nauczycieli w okresach nieobecności w pracy, za czas których nie przysługuje wynagrodzenie.”. Czyli przyjmowaną tu wartość struktury zatrudnienia w danym miesiącu jako równą jedności [1], należy zmniejszyć o ten jeden dzień.

Jak?

W tym przypadku ponownie pojawia się dość długa „opowieść”, ale to już zostało opowiedziane w opracowaniu dostępnym pod adresem https://egocki.pl/art30a/CalStr.pdf (opis pojęcia „struktura zatrudnienia” i liczenia struktury zatrudnienia w tym „ręcznego” policzenia struktury zatrudnienia).

W ewentualnie oczekiwanym tu skrócie odpowiedź brzmi następująco: w analizie wobec takiego dnia (okresu nieprowadzenia zajęć) zastosować należy § 3 ust. 8 rozporządzenia w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania […], w którym stanowi się, że: „Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględnia się, proporcjonalnie do okresów, w których nie wypłacono wynagrodzenia ze środków ujętych w planie finansowym szkoły, liczby etatów nauczycieli w okresach nieobecności w pracy, za czas których nie przysługuje wynagrodzenie.”. Wtedy na poziomie korzystania z zalecanej tu Aplikacji (tu: na poziomie gromadzenia danych w plikach gromadzenia danych) – „Typ” [2] dla tego okresu.

Treści tu wielce pomocnicze i uzupełniające wskazywane wyżej odpowiedzi są dostępne pod adresami: http://art30a.ucoz.pl/news/nowe_aspekty_rozstrzygania_tego_co_uznawac_za_wydatki/2019-10-03-195, http://art30a.ucoz.pl/news/obliczenia_struktury_zatrudnienia/2019-10-04-196, http://art30a.ucoz.pl/news/kontrole_pojmowanie_art_30a_tu_i_owdzie_zmienia_sie_o/2019-10-06-198.


Krzysztof Sługocki, 26.10.2019

Wyświetleń: 446 | Dodał: art30a | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Październik 2019  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2022
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz