Art. 30a KN
Piątek, 2022-12-02, 21:19
Witaj Gość | RSS
 
Główna RejestracjaWejdź
Menu witryny
Nasza sonda
Oceń przydatność aplikacji
Suma odpowiedzi: 204
Statystyki

Ogółem online: 1
Gości: 1
Użytkowników: 0
Główna » 2020 » Luty » 27 » Aplikacja, Licencja, analiza 2020, szkolenia, bieżący stan prawa, „dezinformacja”, kontrole,…
19:49
Aplikacja, Licencja, analiza 2020, szkolenia, bieżący stan prawa, „dezinformacja”, kontrole,…

Narzędzia (Analiza2020 - aplikacja, program, arkusze,…) wspomagania przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w roku (za rok) 2020 są już udostępniane od 25 lutego.

Nabycie Aplikacji i Licencji

Proszę rozważyć nabycie Licencji (wraz z Aplikacją).

Uwarunkowania formalne, prawne i organizacyjne wymagają proponowania Państwu (w odniesieniu do ewentualnej chęci dokonania zamówienia wskazywanych narzędzi oraz Licencji) skorzystania z formularza dokonania zamówienia dostępnego pod adresem: http://art30a.ucoz.pl/index/formularz_zamowienia_aplikacji/0-20.

Na podstawie § 1 Licencji (oraz na podstawie § 1 Umowy Licencyjnej): Przedmiotem Licencji jest unormowanie zakresu użytkowania aplikacji „Analiza2020” (zwanej dalej Aplikacją) wspomagania przeprowadzenia analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli (zwanej dalej Analizą) w zgodności z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. 2019.2215; zwanej dalej Ustawą). Oczywiście – w zgodności z warunkami prawnymi, obliczeniowymi i organizacyjnymi roku 2020.

Dla skuteczności dokonania zamówienia oraz zapewnienia oczekiwanych warunków użytkowania Aplikacji wystarczy akceptacja unormowań zawartych w treści Licencji; wystarczającym wyrazem akceptacji jest wypełnienie właściwego pola w formularzu zamówienia Aplikacji. Zawarcie Umowy Licencyjnej jest traktowane jako opcjonalne rozwiązanie alternatywne.

Treść Licencji jest dostępna pod adresem: https://egocki.pl/art30a/LicencjaSiZ.pdf (propozycja treści Umowy Licencyjnej – https://egocki.pl/art30a/UmowaLicencyjnaT.pdf).

Więcej informacji o aktualnych narzędziach i możliwych trybach uzyskania Aplikacji i Licencji jest dostępne pod adresem http://art30a.ucoz.pl/index/narzedzia_analizy/0-9.

Czy za rok 2020 będzie się dokonywać analizy wydatków?

Dziś najczęściej powtarzanym pytaniem jest: „Czy za rok 2020 będzie się dokonywać analizy wydatków?”. Z mojej perspektywy postrzegania rzeczy – wypada mi pisać: „no pewnie, że tak”. Ale jestem jednocześnie wystarczająco świadom „zakłócania” tej pewności. Co do pewności – odsyłam do treści dostępnych pod adresami http://art30a.ucoz.pl/news/czy_za_rok_2020_takze_bedzie_sie_dokonywac_analizy_wydatkow/2020-01-04-216 i zwłaszcza http://art30a.ucoz.pl/news/co_bedzie_najpowazniejszym_problemem_roku_2020/2020-01-11-219. Co do „zakłócania” – http://art30a.ucoz.pl/news/aplikacja_na_rok_2020_wykuta_w_swietle_sprzecznych_doniesien/2020-02-13-225.

Ostatnie zmiany prawa oświatowego oraz kolejne zapowiedzi projektów nowych przepisów prawa i zmian przepisów prawa oraz docierające informacje o podejmowanych pracach po stronie MEN, sugerują raczej jakąś kolejną „nową rewolucję” (lub jej bliżej niedookreśloną namiastkę) w szczególności w zakresie analizy wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli. Parę kwestii jest już wiadomych: w roku 2020 są dwa okresy obowiązywania dwóch kwot bazowych i odpowiednio dwa okresy obowiązywania dwóch kwot średniego wynagrodzenia, ale jednocześnie „czają się nowe cienie” – oto ogół okoliczności nie tylko prawnych i obliczeniowych z roku 2019 wskazują na wyobrażalną konieczność bycia przygotowanym do nieoczekiwanej zmiany tego stanu. Obiektywnie rzecz ujmując, to jest w dość oczywisty sposób wiadomym, że analizy za rok 2020 będzie się dokonywać, ale być może w mocno zmienionych warunkach obliczeniowych w porównaniu do stanu obecnego (20.02.2020). Czyli dane nie tylko można, ale nawet należy już gromadzić (w celu właśnie bieżącej analizy wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli), a to w jaki sposób zgromadzone dane będą poddane analizie - to się dopiero okaże (czyli adekwatnie do tego będzie dostosowywany Analizator). Czyli sytuacja jest zupełnie analogiczna, jak w minionych latach.

Dodatkowo, na podstawie faktów zaistniałych w roku 2019 należy być także świadomym możliwości zaistnienia nie dających się przewidzieć nowych elementów przygotowywania narzędzi analizy – MEN jest w stanie „inaczej” niż w zgodności z prawem policzyć określone wartości (casus „6141,09/6141,10” – więcej http://art30a.ucoz.pl/news/6_141_10_czy_6_141_09_sprawa_staje_sie_glosna/2020-01-07-217).

Szkolenia w październiku

Zaplanowano także na październik właściwe szkolenia. Tematyka wydaje się być już jednak powszechnie znana, czyli nie namawiam do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w roku (za rok) 2020. Ale docierają do Państwa i do mnie różne obawy – w zasadzie ogrom sprzecznych informacji. Pewnymi chyba mogą być dziś trzy kwestie: (1) nauczyciele będący obecnie w stanie zatrudnienia już nabywają prawo do przeprowadzenia analizy wydatków poniesionych na ich wynagrodzenia za okres w jakim są (będą) w stanie zatrudnienia; (2) pozbawienie ich tego prawa – jest to rozważane i prowokacyjnie sugerowane (!?) – będzie stanem naruszenia porządku prawnego, ale może chodzi o to, że taka „czerwona płachta” jest komuś do czegoś potrzebna, a analiza może okazać się być bardzo powikłaną; (3) zmiana zasadniczej tu ustawy Karta Nauczyciela jest w gąszczu sprzecznych założeń i domniemań (zapowiada się jeszcze więcej obietnic i sprzecznych z tymi obietnicami działań).

I w takich warunkach być może trzeba będzie jednak przeprowadzić zaplanowane właściwe szkolenia. Na razie to mnie na tę myśl jedynie „lęk” ogarnia i rozważania o zajęciu się „czymś zdrowszym i ciekawszym” – a jest czym i oby tylko czasu wystarczyło. Jednak z zakładanego tu obowiązku napiszę: „Zgromadź dane, nic nie licz, ale doraźnej analizy dokonuj” – takie hasło wywoławcze pozostaje tymczasem aktualnym wobec propozycji aktualnych narzędzi obliczeniowych i aktualnego, w odniesieniu do bieżących zmian prawa oświatowego, podejścia do problematyki wynikającej z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela. I pewnie tak będzie w odniesieniu do całego roku 2020.

Celem planowanych szkoleń jest wypełnienie dziś bardzo silnie sygnalizowanego w kontakcie z zainteresowanymi i zobowiązanymi oczekiwania konieczności zapoznania się z narzędziami zalecanymi do wspomagania przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w roku (za rok) 2020 – przetestowano już nawet możliwe złożoności roku 2020. Pewna przewidywalność możliwych zdarzeń w roku 2020 skłania do zaproponowania narzędzi, których jedną z najważniejszych cech jest potencjalna elastyczność dopasowania do ewentualnych zmian w prawie (pozostając w ramach tego, co dziś da się przewidzieć ...) połączonego z jednoczesną możliwością koniecznego gromadzenia danych (z koniecznym uwzględnieniem konsekwencji zmian w wynagradzaniu nauczycieli) w taki sposób, aby móc je gromadzić w sposób możliwie prosty oraz aby nie trzeba było ich gromadzić ponownie po ewentualnej, dającej się dziś przewidzieć zmianie (tu autor wychodzi z założenia, że jednak rzecz pozostanie wystarczająco i koniecznie przewidywalna i jednocześnie bardzo się obawia porażki w tym aspekcie rzeczy pojmowania).

Szkolenie będzie dotyczyło przede wszystkim praktycznej strony przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli z wykorzystaniem proponowanych narzędzi (dziś z założenia analogicznych do tych proponowanych w latach 2014-2019 - choć z uwzględnieniem sygnalizowanych przez użytkowników zmian) w warunkach obliczeniowych roku 2020.

Co będzie – konkretnie – przedmiotem szkolenia?

Otrzymuję często pytania dotyczące szkolenia, terminu szkolenia i zakresu szkolenia. Niektóre z nich zadają osoby „zaawansowane w temacie” – w oczekiwaniu: „ja już byłam/byłem na takim szkoleniu w roku ubiegłym (w jednym z lat minionych) – czy tu się coś zmieniło?”. Zadają te pytania także osoby „początkujące w temacie” – w oczekiwaniu: „czy to szkolenie będzie także komunikatywne dla początkujących?”. Pod tym adresem - http://art30a.ucoz.pl/index/0-2 - oraz kilkoma z nim powiązanymi, odpowiadam na takie i podobne pytania.

Proszę zatem rozważyć:

(1) czy już nabyć Aplikację (jest już przygotowana), czy w późniejszym okresie roku 2020 – zalecam rozwiązanie pierwsze;

(2) czy brać udział w zaplanowanych szkoleniach – zdarzenia, które zaistnieją w najbliższych miesiącach pozwolą udzielić sensownej odpowiedzi.

Bieżący stan prawa – ostatnie zmiany

Wskazania zawarte wyżej uzupełniam o informacje z zakresu bieżącego stanu prawa.

Ustawa budżetowa na rok 2020 (stan z dnia 14 lutego 2020 r.; tekst ustawy przekazany do Senatu):

„[…] Art. 9. 2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli: 1) od dnia 1 stycznia 2020 r. – w wysokości 3 337,55 zł; 2) od dnia 1 września 2020 r. – w wysokości 3 537,80 zł. […]”.

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu):

„[…] Art. 1. W roku 2020 środki, o których mowa w art. 70a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), zwanej dalej „ustawą – Karta Nauczyciela”, na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w łącznej wysokości do 2700 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego ustalonego w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, obowiązującą w dniu 1 stycznia 2018 r.

Art. 2. W roku 2020 środki, o których mowa:

1) w art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wyodrębnia się w budżetach wojewodów łącznie w wysokości 2744 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty,

2) w art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela, na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wyodrębnia się w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w wysokości 2015 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty

– ustalonych w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, obowiązującą w dniu 1 stycznia 2020 r.

Art. 3. W roku 2020 środki, o których mowa w art. 70a ust. 4 ustawy – Karta Nauczyciela, na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa ustala się w oparciu o średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wyliczone na podstawie kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2020 r.

Art. 4. W roku 2020 do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2018 r.

Art. 5. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową określoną dla nauczycieli w ustawie budżetowej na rok 2020, obowiązującą od dnia 1 września 2020 r., następuje nie później niż do dnia 30 września 2020 r., z wyrównaniem od dnia 1 września 2020 r. […]”.

„informacja i dezinformacja”

Dodam jeszcze, że pojawiają się w dużej ilości różne teksty, na podstawie których będą rodzić się różne wątpliwości w odniesieniu do bieżącego stanu funkcjonowania zalecanej Aplikacji Analiza2020 – chodzi o to, że pojawiają się informacje i „wyliczenia” nie będące – pisząc najdelikatniej – poprawnymi (na przykład https://www.prawo.pl/oswiata/podwyzki-dla-nauczycieli-w-ustawie-okolobudzetowej-2020,498058.html – portal bardzo popularny; przykład tekstu którego nie można bagatelizować…).

Kontrole

Otrzymuję informacje związane z kontrolami, które dotykają różnych „interesujących” zagadnień. Przykład powtarzającej się wiadomości: „[…] Obecnie w naszym urzędzie jest kontrola RIO, która analizuje wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli […] i interesuje ich wzór (formuła, sposób) obliczania struktury zatrudnienia, który jest stosowany w programie. […] Czy jest możliwość, aby taki wzór Pan nam udostępnił na potrzeby kontroli? […]”.

Przykład odpowiedzi: „[…] Myślę, że będzie można uznać za rzecz wystarczającą skorzystanie z opracowania dotyczącego wskazywanej przez Panią kwestii (co jest całkowicie zbieżne z tym, co jest stosowane na poziomie kodu programu), które jest dostępne pod adresem https://egocki.pl/art30a/CalStr.pdf; dodatkowo mogą okazać się przydatne treści dostępne pod adresami http://art30a.ucoz.pl/news/program_zle_liczy/2019-10-30-204 oraz http://art30a.ucoz.pl/news/kontrole_pojmowanie_art_30a_tu_i_owdzie_zmienia_sie_o/2019-10-06-198. Mogę także w szczególności udostępnić (o ile zaistnieje taka potrzeba) fragment kodu programu dotyczący obliczania struktury zatrudnienia (w standardzie zapisu VBA - zapis w standardzie SQL lub python, lub mieszaniny tych standardów - taki w zasadzie jest tu stosowany - okazywał się w podobnych przypadkach zwykle całkowicie nieczytelny). […]”.


Krzysztof Sługocki, 27.02.2020

Wyświetleń: 320 | Dodał: art30a | Tagi: Sługocki, analiza wydatków na wynagrodzenia, analiza 2020, art. 30a, Krzysztof Sługocki, analiza wydatków poniesionych na wy, jednorazowy dodatek uzupełniający, analiza wydatków, Aplikacja 2020 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
[ Rejestracja | Wejdź ]
Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  Luty 2020  »
PnWtŚrCzwPtSobNie
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Archiwum wpisów
Chmura tagów
analiza wydatków na wynagrodzenia n o co chodzi w art. 30a podstawowe pojęcia jdu wstęp do jdu wzorzec formularza sprawozdania wersja demonstracyjna narzędzia do jdu narzędzia analizy wydatków na wynag terminy szkoleń Analiza2014 kalkulator Euklidesa AWN2014 KN analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia n analiza wydatków na wynagrodzenia arkusz sprawozdania analiza2014.exe analiza2014.zip narzędzia analizy wydatków na wynag osobista stawka wynagrodzenia zasad analiza wydatków na wynagrodzenia n JDU2014 nowe narzędzia analizy stare narzędzia analizy eGocki.pl KrzysztofSlugocki@gmail.com arkusze analizy narzędzia narzędzia analizy nowy sio system informacji oświatowej Analiza 2015 jdu2015 art30aKN eGocki jednorazowe dodatki uzupełniające konferencje newsletter szkolenia szkolenie program szkolenia nowe sio Sio Analiza2015 wzór formularza sprawozdania awn narzędzia analizy wydatków na wynag analizator zaokrąglanie Analiza2016 analiza 2016 podsumowanie ogólnopolskich debat o analiza wydatków na wynagrodzenia n art. 236 sprawozdanie jdu Analiza2017 wydatki poniesione na wynagrodzenia wydatki 1000 zł na start aplikacja program analiza wydatków analiza art. 30a formularz sprawozdania Sługocki osobista stawka wynagrodzenia zasad karta nauczyciela jednorazowy dodatek uzupełniający analiza 2020 2020 Krzysztof Sługocki analiza wydatków poniesionych na wy Aplikacja 2020 webinar
Copyright Krzysztof Sługocki © 2022
Stwórz bezpłatną stronę www za pomocą uCoz